Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)Πράξη 135/2016 Κλιμ. Τμ. 1 - Συνοπτική περιγραφή
Η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, καθόσον στη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του ενδιαφερόμενου Δήμου είναι δυνατή, κατά τις οικείες οργανικές διατάξεις, η τοποθέτηση υπαλλήλου εκπαιδευτικής κατηγορίας ΔΕ, δοθέντος ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπει ρητά για το Τμήμα αυτό τη δυνατότητα επιλογής Προϊσταμένων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα (ΔΕ), διαζευκτικά με υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με αποτέλεσμα να μη βρίσκει πεδίο εφαρμογής, στην προκειμένη περίπτωση, η πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 31 παρ. 13 εδ. β΄ του ν. 3013/2002 περί της δυνατότητας επιλογής Προϊσταμένου κατηγορίας ΔΕ, μόνο εν ελλείψει υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας προσωπικού. Συνεπώς, ορθώς για το εν λόγω Τμήμα Κ.Ε.Π. προκρίθηκε υπάλληλος της κατηγορίας αυτής, δοθέντος, άλλωστε, ότι συγκέντρωσε κατά τα ανωτέρω υψηλότερη βαθμολογία κατά την επιλογή από την προαναφερθείσα συνυποψήφιά του υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΑΞΗ 135/2016
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Σύμβουλο Μαρία Αθανασοπούλου, την Πάρεδρο Ιωάννα Ευθυμιάδου και την Εισηγητή Αθανασία – Μυροφόρα Σιδηροπούλου (εισηγήτρια).
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 31 Μαΐου 2016, με την παρουσία της Γραμματέως του Θεοδώρας Τακιτζίδου.
Για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό XXX και του Δήμου XXX, αν πρέπει να θεωρηθεί το 9, οικονομικού έτους 2016, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ανωτέρω Δήμου.
Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
και έλαβε υπόψη
Την 38/11.3.2016 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να εκδοθεί Πρακτικό, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξαν υποψήφιοι προβαδίζουσας κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 13 εδ. β΄ του ν. 3013/2002.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο
Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό XXX αρνήθηκε, με την 11/22.2.2016 πράξη επιστροφής, να θεωρήσει το 9, οικονομικού έτους 2016, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου XXX Νομού XXX, που αφορά στην καταβολή ποσού 187,49 ευρώ στον υπάλληλο του Δήμου XXX, ως επίδομα θέσης ευθύνης, λόγω άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), για το χρονικό διάστημα από 10.12.2015 έως 31.12.2015. Ως αιτιολογία της άρνησης θεώρησης η Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη παρίσταται μη νόμιμη, καθόσον εσφαλμένα τοποθετήθηκε ο συγκεκριμένος υπάλληλος, κατηγορίας ΔΕ, στη συγκεκριμένη θέση και όχι υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, όπως απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 13 εδ. β΄ του ν. 3013/2002 (Α΄ 102). Ο Δήμος XXX, με το 3802/3.3.2016 έγγραφο του Δημάρχου, επανυπέβαλε για θεώρηση το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα πληρωμής, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 7.3.2016 έκθεσή της, στο παρόν Κλιμάκιο.
ΙΙ.Α. Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), ορίζει στο άρθρο 10, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 38 παρ.1 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), ότι: «1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 2. Με απόφαση του Δημοτικού (…) Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων (…). Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (…)» και, στο άρθρο 99, ότι: «Το Προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και, τέλος, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθμού, με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 83. γ) Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει Προβάδισμα. δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το Προβάδισμα, δεν ισχύει το Προβάδισμα των κατηγοριών».
Β. Περαιτέρω, ο ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226), ορίζει στο άρθρο 4, που συστηματικά εντάσσεται στο Κεφάλαιο Δεύτερο, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν από 1.11.2011 (άρθρο 32 παρ. 4),  ότι: «1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ): (…)  β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού (…)», στο άρθρο 10, ότι: «1. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Α έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης: (…) β) Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, εφόσον σωρευτικά: (…) 2. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Β έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης: (…) β) Οργανικής μονάδας Επιπέδου Τμήματος, εφόσον, σωρευτικά: (…) ββ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. 3. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Γ έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά: (…) 4. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Δ` έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον σωρευτικά: (…). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό κατά περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό (…)» και, στο άρθρο 18, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011 με το άρθρο 3 της Π.Ν.Π. 16/16.12.2011 (Α΄ 262), που κυρώθηκε και έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το άρθρο πρώτο του  ν. 4047/2012 (Α΄ 31/23.2.2012), ότι: «1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: (…)».
Γ. Από τη συνδυαστική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της συνταγματικώς κατοχυρωμένης διοικητικής τους αυτοτέλειας και ως γνώστες των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων κάθε οργανικής τους μονάδας, είναι, κατ’ αρχήν, αρμόδιοι να σταθμίζουν όλους τους κρίσιμους παράγοντες και να προβαίνουν ή μη σε προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών τους μονάδων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Άλλωστε, προκειμένου να διακριβωθεί η νομιμότητα της τοποθέτησης συγκεκριμένου Προϊστάμενου, μεταξύ άλλων, σε οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος, ως αφετηρία τίθενται οι οργανικές διατάξεις (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) του οικείου Δήμου, με τις οποίες ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται κατάλληλοι για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων. Όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων από διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού, τότε δεν ισχύει το προβάδισμα μεταξύ των κατηγοριών αυτών (άρθρο 99  περ. δ΄ του ν. 3584/2007). Αντιθέτως, όταν από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται ότι «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, ισχύει η δυνατότητα επιλογής Προϊσταμένων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών, ήτοι προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ και της κατηγορίας ΔΕ (Ε.Σ. Κλ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 307/2015).
ΙΙΙ. Α. Ο ν. 3013/2002 (Α΄ 105), στο άρθρο 31, υπό τον τίτλο «Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών» ορίζει ότι: «1. Στις Περιφέρειες, τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (…). 4. α) Στους Ο.Τ.Α, α’ βαθμού με πληθυσμό από πέντε έως είκοσι χιλιάδες κατοίκους, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Διοίκησης ή στην ανάλογης αρμοδιότητας οργανική μονάδα, όπου δεν υφίσταται Διεύθυνση Διοίκησης και σε περίπτωση που δεν υφίσταται Διεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος υπαγόμενο στο Δήμαρχο, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β’ της παραγράφου 2 (…). 13. Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Π. ορίζονται υπάλληλοι των οικείων φορέων ως εξής: α) στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι με βαθμό διευθυντή οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου φορέα, β) στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Τμήματος αυτοτελούς ή μη και αυτοτελούς γραφείου, καθώς και στα Τμήματα των Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ του οικείου φορέα (…)».
Β. Με την 18742/114507/13.11.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Β΄ 2397/27.10.2011) εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου XXX Νομού XXX, στον οποίο προβλέφθηκε ως επιμέρους οργανική μονάδα της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών το Τμήμα Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών), με αρμοδιότητα την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 12ο της Ενότητας Ε΄ «Υπηρεσίες Υποστήριξης» του Μέρους 2ου «Αρμοδιότητες Υπηρεσιών»). Επίσης, προβλέφθηκε η θέση Προϊσταμένου του Τμήματος αυτού, καθώς και οι κλάδοι, οι οποίοι δίνουν την δυνατότητα σε υπάλληλο να τοποθετείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να προΐσταται του εν λόγω Τμήματος, ως εξής: «ΠΕ Διοικητικών ή ΠΕ ΔΥΠ ή ΤΕ Διοικητικών ή ΤΕ ΔΥΠ ή ΔΕ Διοικητικών» (άρθρο 23ο του Μέρους 5ου «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών»).   
IV. Α. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα εξής: Κατόπιν της 12618/574/25.5.2015 απόφασης του Δημάρχου XXX, με την οποία προκηρύχθηκε η πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, μεταξύ άλλων, της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο φερόμενος ως δικαιούχος υπάλληλος ΧΧΧ, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Β΄, κατέθεσε ενώπιον της Διεύθυνσης Διοικητικού – Προσωπικού την 13372/4.6.2015 αίτηση υποψηφιότητας, προκειμένου να επιλεγεί Προϊστάμενος του Τμήματος Κ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ συνυπέβαλε βιογραφικό σημείωμα με τα συνοδευτικά έγγραφα που το τεκμηριώνουν. Η αίτησή του αυτή έγινε δεκτή και με την 1238/26308/9.12.2015 απόφαση του Δημάρχου XXX, κατόπιν της 15/7/29.7.2015, σε ορθή επανάληψη, σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Νομού XXX, ο ανωτέρω τοποθετήθηκε Προϊστάμενος του Τμήματος Κ.Ε.Π., με τα καθήκοντα που αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, δεδομένου ότι σε συνταχθέντα πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Δήμου συγκέντρωσε βαθμολογία 554,16 (τρίτος στη σειρά κατάταξης), η δε συνυποψήφιά του για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης XXX, υπάλληλος κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Δ΄, συγκέντρωσε 351,50 βαθμούς (δέκατη τρίτη στη σειρά κατάταξης), καθόσον, πλην άλλων, δεν προσμετρήθηκαν υπέρ της τα μόρια από συμμετοχή σε σεμινάρια φορέων μη πιστοποιημένων για εκπαίδευση (βλ. την ως άνω Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και την 7839/18.5.2016 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). Τέλος, με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής εντέλλεται η καταβολή στον ως άνω υπάλληλο του προβλεπομένου επιδόματος θέσης ευθύνης, για το χρονικό διάστημα από 10.12.2015 έως 31.12.2015.
Β. Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, καθόσον στη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του ενδιαφερόμενου Δήμου είναι δυνατή, κατά τις οικείες οργανικές διατάξεις, η τοποθέτηση υπαλλήλου εκπαιδευτικής κατηγορίας ΔΕ, δοθέντος ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπει ρητά για το Τμήμα αυτό τη δυνατότητα επιλογής Προϊσταμένων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα (ΔΕ), διαζευκτικά με υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με αποτέλεσμα να μη βρίσκει πεδίο εφαρμογής, στην προκειμένη περίπτωση, η πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 31 παρ. 13 εδ. β΄ του ν. 3013/2002 περί της δυνατότητας επιλογής Προϊσταμένου κατηγορίας ΔΕ, μόνο εν ελλείψει υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας προσωπικού. Συνεπώς, ορθώς για το εν λόγω Τμήμα Κ.Ε.Π. προκρίθηκε υπάλληλος της κατηγορίας αυτής, δοθέντος, άλλωστε, ότι συγκέντρωσε κατά τα ανωτέρω υψηλότερη βαθμολογία κατά την επιλογή από την προαναφερθείσα συνυποψήφιά του υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ.
IV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη παρίσταται νόμιμη και το ένταλμα αυτό πρέπει να θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται  ότι  το  9,  οικονομικού  έτους  2016,  χρηματικό  ένταλμα
πληρωμής του Δήμου XXX Νομού XXX, ποσού 187,49 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί, κατά τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου