Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Παρατηρήσεις επί του τελικού σχεδίου ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,                            Πύργος    12 Δεκεμβρίου 2016      
τηλ.: 2621363703                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  38
                                                                                         
                                                                                                   ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΣε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 37/23-11-2016 έγγραφού μας, και αφού λάβαμε γνώση του τελικού σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα :
Στο Άρθρο 40
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
παρ. 16.  Στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων ή Μηχανικών Οχημάτων).

Δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα οι ΠΕ με τους ΤΕ Μηχανικούς όσον αφορά τις ειδικότητες. Προτείνουμε είτε ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών να είναι ειδικότητας Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων, είτε να απαλειφθούν οι ειδικότητες Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων ή Μηχανικών Οχημάτων από το κλάδο ΤΕ Μηχανικών
Στο Άρθρο 41
Προϊστάμενοι Τμημάτων

Α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρα)
παρ. 9. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
παρ. 11. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

Β. Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων
παρ. 12. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
παρ. 14. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

Είναι αδικαιολόγητο υπάλληλοι που πληρούν τυπικά και ουσιαστικά όλες τις προϋποθέσεις και κατέχουν όλα τα προσόντα που ορίζει η νομοθεσία για την ανάληψη θέσεως προϊσταμένου, να μην μπορούν να επιλέγονται γι’ αυτή τη θέση. Συγκεκριμένα δεν αιτιολογείται το παράλογο φαινόμενο ένας υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών, να μην έχει την δυνατότητα να κριθεί ως Προϊστάμενος σε δύο από τα Τμήματά των εν λόγω Διευθύνσεων, ενώ να έχει τη δυνατότητα να κριθεί ως Προϊστάμενος των Διευθύνσεων αυτών καθώς και της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης. Αυτό βέβαια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4369/2016 - Άρθρο 29) όπου δεν διαχωρίζονται αλλά αντιμετωπίζονται ισότιμα οι υπάλληλοι των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε.. Θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας θα σήμαινε ότι θέλετε να λειτουργήσετε επιλεκτικά, αποκλείοντας εξ΄ αρχής εργαζόμενους ενός κλάδου που ενδέχεται να έχουν πολύ υψηλότερα προσόντα, όπως μεταπτυχιακούς τίτλους, τίτλους επιμόρφωσης, γλωσσομάθεια κλπ ή να είναι άριστοι στην συνέντευξη.
Σας επαναλαμβάνουμε, ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Οργανισμός της Κεντρικής Μακεδονίας όπου στα αντίστοιχα Τμήματα δύναται να προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών. 

Γ. Διεύθυνση Διοίκησης (έδρα)
παρ. 22. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και εν ελλείψη ΤΕ Μηχανικών, ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών.
Δ. Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας
παρ. 37. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και εν ελλείψη ΤΕ Μηχανικών, ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών.

Το συγκεκριμένο τμήμα μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για:
i. την καλή λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού γραφείου στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας,
ii. την επισκευή ή συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου,
Σε όλους τους τελευταίους Νόμους για τη Δημόσια Διοίκηση υπάρχουν οι διατάξεις που προβλέπουν την εξέλιξη των υπαλλήλων ΤΕ στην ιεραρχία και την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων. Επίσης οι γνωμοδοτήσεις του Σ.Τ.Ε. για τα Π.Δ. των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ενδεικτικά  οι 256/2010 και 233/2010) αναφέρουν ότι «νομίμως ορίζεται» στις Διευθύνσεις τους να προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και στα Τμήματα των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει αυτών της κατηγορίας ΔΕ.
Είναι λοιπόν τουλάχιστον υποτιμητικό για το κλάδο των ΤΕ Μηχανικών να προβλέπεται ότι προΐστανται στο εν λόγω τμήμα εν ελλείψη άλλων ειδικοτήτων και μάλιστα ταυτόχρονα με ειδικότητες ΔΕ. Προτείνουμε στο εν λόγω τμήμα (λόγω των αρμοδιοτήτων του), να προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών και σε καμία περίπτωση εν ελλείψη άλλων κλάδων.

Ε. Στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
παρ. 70. Στο Τεχνικό Τμήμα προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Χημικού Μηχανικού) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανικών Οχημάτων).
παρ. 69. Στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου), ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ή ΤΕ Μηχανικών  (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανικών Οχημάτων).
παρ. 74. Στο Τμήμα Τεχνικό και Αδειών Κυκλοφορίας Αγρινίου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Χημικού Μηχανικού), ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανικών Οχημάτων), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Δεν είναι κατανοητός ο λόγος που επιλέγεται στο κλάδο των ΠΕ Μηχανικών η ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού για την θέση του προϊσταμένου των ανωτέρω τμημάτων. Θεωρούμε ότι είτε πρέπει να απαληφθεί η εν λόγω ειδικότητα είτε να απαληφθούν όλες οι ειδικότητες από τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Μηχανικούς

παρ. 72. Στο Τμήμα ΚΤΕΟ προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανικών Οχημάτων).

Να προστεθεί η φράση «σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ορθής λειτουργίας των δημόσιων ΚΤΕΟ» επειδή ο Προϊστάμενος του ΚΤΕΟ πρέπει να είναι οπωσδήποτε πιστοποιημένος ελεγκτής οχημάτων (Υ.Α. 20794/2222/3-5-2012, ΦΕΚ 1466/12 Β).

Τέλος σας παραθέτουμε όλες τις παρατηρήσεις- αστοχίες που έχουμε εντοπίσει και θεωρούμε ότι πρέπει να διορθωθούν στο τελικό σχέδιο του Οργανισμού :

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
παρ. 17  Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (έδρα) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ιατρών
Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ
Κοινωνιολόγων, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Περιβάλλοντος,

(Λείπει   ΠΕ Περιβάλλοντος)

παρ. 19 Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας.

(Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
παρ. 20 Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Χημικών ή ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(Λείπει   ΤΕ Περιβάλλοντος)

Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων
παρ. 61. Στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγων), ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ή ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

(Λείπει   ΤΕ Περιβάλλοντος)

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (έδρα)
Παρ. 80. Στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδικοτήτων Κοινωνικής Εργασίας ή Επισκεπτών Υγείας).

(Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

παρ. 81. Στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδικοτήτων Κοινωνικής Εργασίας ή Επισκεπτών Υγείας).

(Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

παρ. 82. Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής
Εργασίας, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδικοτήτων Κοινωνικής Εργασίας ή Επισκεπτών Υγείας).

(Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων
παρ. 84. Στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδικοτήτων Κοινωνικής Εργασίας ή Επισκεπτών Υγείας ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας).

(Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογός μας, είναι στην διάθεσή σας για συνεργασία, υπηρετώντας έναν κοινό στόχο, αυτόν της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

                                               Για το Δ.Σ.  


                                Ο  Πρόεδρος                                                Η Γεν. Γραμματέας
  
    
                         Θεόδωρος Τσίπας                                             Έλενα Περιστεροπούλου
                     Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

   
                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1.      Γραφείο Περιφερειάρχη   email: grafeio.pde@pde.gov.gr
2.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας   email: g.p.georgiopoulos@pde.gov.gr 
3.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας   email: gr.alexopoulos@pde.gov.gr
4.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας  email: anti@aitnia.pde.gov.gr
5.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας
email: p.mpramos@pde.gov.gr   
6.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης email: d.drivilas@pde.gov.gr
7.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας email: regiodev@pde.gov.gr
8.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων   email: g.lytras@pde.gov.gr   
9.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος email: n.balabanis@pde.gov.gr
10.  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης   email: k.mitropoulos@pde.gov.gr   
11.  Εκτελεστική Γραμματέα ΠΔΕ    email: d.maratou@pde.gov.gr
12.  Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας   email: gd.eslit@pde.gov.gr
13.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Ηλείας  emailsypeilias@gmail.com

14.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Αχαΐας  email : sypea@pde.gov.gr

15.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  
        email: tld1@aitnia.pde.gov.gr

16.  ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. email : info@pomitedy.gr