Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Τροποποιηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΠληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,
      Πύργος    24  Οκτωβρίου  2017      

 τηλ.: 2621363703, 6974725957

                        Αριθ. Πρωτ.:  14   


ΠΡΟΣ:
1.  Γραφείο Περιφερειάρχη   email: grafeio.pde@pde.gov.gr
2.  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης
      email:  d.drivilas@pde.gov.gr
3.  Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας email: gd.eslit@pde.gov.gr
                             

 ΚΟΙΝ:
  ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. email : info@pomitedy.grΘΕΜΑ:
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΣΧΕΤ.:          Τα υπ’ αριθμ. 37/23-11-2016 και 38/12-12-2016 έγγραφά μας

Κύριε Περιφερειάρχη
Με το παρόν έγγραφο επανερχόμαστε στο θέμα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να σας ενημερώσουμε και να σας εκφράσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το θέμα. Με το ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016 «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» τροποποιήθηκε ο Οργανισμός ΠΔΕ και παρότι οι περισσότερες παρατηρήσεις μας έγιναν αποδεκτές, παραμένουν ακόμη σημαντικά προβλήματα για το κλάδο μας, όσον αφορά τον αποκλεισμό των μελών μας από το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής στις θέσεις ευθύνης σε ορισμένες οργανικές μονάδες. Συγκεκριμένα :
1. Ενώ στην μεγάλη πλειονότητα των οργανικών μονάδων οι Μηχανικοί των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ αντιμετωπίζονται ισότιμα χωρίς αποκλεισμούς, στα Τμήματα Συγκοινωνιακών Έργων και  Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας και των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων δύναται να προΐσταται μόνον υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4369/2016 - Άρθρο 29 (Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων) ο οποίος δε διαχωρίζει και αντιμετωπίζει ισότιμα, όπως και προγενέστεροί του νόμοι, τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε και προβλέπει ότι οι υπάλληλοι ΤΕ κατηγορίας:
·      Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.
·      Επιλέγονται για θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
 Είναι λοιπόν αδικαιολόγητο υπάλληλοι που πληρούν τυπικά και ουσιαστικά όλες τις προϋποθέσεις και κατέχουν όλα τα προσόντα που ορίζει η νομοθεσία για την ανάληψη θέσεως προϊσταμένου, να μην μπορούν να επιλέγονται γι’ αυτή τη θέση. Επίσης δεν αιτιολογείται το παράλογο φαινόμενο ένας υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών, να μην έχει την δυνατότητα να κριθεί ως Προϊστάμενος στα δύο αυτά Τμήματά των εν λόγω Διευθύνσεων, ενώ να έχει τη δυνατότητα να κριθεί ως Προϊστάμενος των Διευθύνσεων αυτών καθώς και της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι οργανισμοί των δύο μεγαλύτερων Περιφερειών της χώρας, της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251 Β’/29-12-2017) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ4302 Β’/30-12-2016), όπου στα αντίστοιχα Τμήματα δύναται να προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.
Η αξιολόγηση για την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων  περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια όπως, εκπαιδευτικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία, εμπειρία στην άσκηση θέσης ευθύνης κ.α. οπότε αποκλείοντας εξ΄ αρχής εργαζόμενους ενός κλάδου που ενδέχεται να έχουν πολύ υψηλότερα προσόντα, όπως μεταπτυχιακούς τίτλους, τίτλους επιμόρφωσης, γλωσσομάθεια κλπ. μπορεί θα θεωρηθεί ότι λειτουργείτε επιλεκτικά. Εξάλλου είναι γνωστές σε όλους μας οι προσπάθειες συγκεκριμένων κύκλων, οι οποίοι προς εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων καταβάλουν άοκνες προσπάθειες αποκλεισμού των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Μηχανικών από το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής στις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων.
2. Στα Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων  της Διεύθυνσης Διοίκησης της έδρας και των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας  προβλέπεται  να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και εν ελλείψη ΤΕ Μηχανικών, ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών.
Οι γνωμοδοτήσεις του Σ.Τ.Ε. για τα Π.Δ. των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ενδεικτικά  οι 256/2010 και 233/2010) αναφέρουν ότι «νομίμως ορίζεται» στις Διευθύνσεις τους να προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και στα Τμήματα των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει αυτών της κατηγορίας ΔΕ. Είναι σαφέστατο λοιπόν ότι ο όρος «εν ελλείψη» δε μπορεί να χρησιμοποιείται για την κατηγορία ΤΕ.
Είναι λοιπόν τουλάχιστον απαράδεκτο για τον κλάδο των ΤΕ Μηχανικών να προβλέπεται ότι προΐστανται στο εν λόγω τμήμα εν ελλείψη άλλων ειδικοτήτων και μάλιστα ταυτόχρονα με ειδικότητες της ΔΕ κατηγορίας.
Επιπλέον, για το συγκεκριμένο τμήμα λόγω των αρμοδιοτήτων  που έχει (καλή λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού γραφείου στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, επισκευή ή συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου) επιβάλλεται να είναι ως κύρια επιλογή για  την θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος υπάλληλοι κατηγορίας  ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.
Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, ζητούμε στην επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού να προβλέπεται ότι για τις θέσεις Προϊσταμένων όλων των Οργανικών Μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να έχουν τη δυνατότητα κρίσης οι Μηχανικοί ΤΕ ισότιμα με τους Μηχανικούς ΠΕ, όπου το γνωστικό αντικείμενο το επιβάλλει. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποχρεωθούμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των συναδέλφων - μελών του κλάδου μας και να διαφυλάξουμε το κύρος του Συλλόγου μας με κάθε τρόπο.

Τέλος σας γνωρίζουμε την πρόθεση του Συλλόγου μας, για άμεση και συνεχή συνεργασία τόσο με εσάς όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπηρετώντας το στόχο της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών. Εφόσον το θεωρείτε σκόπιμο, παρακαλούμε όπως καθοριστεί συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας.


                                              Για το Δ.Σ.  
                                Ο  Πρόεδρος                                                 Η Γεν. Γραμματέας
  
    
                         Θεόδωρος Τσίπας                                            Έλενα Περιστεροπούλου
                   Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                               Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.