ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' (ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ)


Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ

α. Ιδρύεται  Επαγγελματικό  Σωματείο  με την  επωνυμία:  Σύλλογος Πτυχιούχων   Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων       Υπαλλήλων       Ν.   Ηλείας   »   και       συντετμημένη, «ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Η.».
β . Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Πύργος
γ. Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με τη πλήρη επωνυμία του στη περιφέρεια και τη συντετμημένη στο κέντρο.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥΣ

1. Σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Η προαγωγή και εξύψωση του Τεχνικού και γενικότερου μορφωτικού επιπέδου και της επαγγελματικής στάθμης των μελών του.
β) Η προάσπιση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών καθώς και η προαγωγή και βελτίωση των όρων εξάσκησης τουεπαγγέλματος.
γ) Η συμβολή στην εδραίωση, και την αναβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών σε κοινή προσπάθεια με τους φορείς που αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό.
Η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχν. Υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ    Α' και Β' βαθμού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
δ)  Η συμμετοχή  στον αγώνα για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του περιβάλλοντος.
ε) Η δίκαιη κατανομή των ηθικών και υλικών αμοιβών που παρέχει η διοίκηση και το κράτος στους εργαζόμενους.
στ) Η πολιτιστική καλλιέργεια και ψυχαγωγία των μελών.
2. Το Σωματείο επιδιώκει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο μέσο, ενδεικτικά δε:
α) Με  τη διαφώτιση της κοινής γνώμης με κάθε δυνατό τρόπο για τη σημασία της θέσεως, της αποστολής και της δράσης του Πτυχιούχου Μηχανικού Τεχνολογικού Τομέα; ο οποίος εργάζεται στο Δημόσιο, στις Περιφέρειες, στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.
β) Με τη μελέτη και έρευνα κάθε ζητήματος, που ενδιαφέρει την επαγγελματική τάξη των μελών του και την υπόδειξη των επιβαλλομένων λύσεων.
γ) Με τη συνεργασία άλλων Σωματείων που οι σκοποί τους είναι παρεμφερείς με τους δικούς του.
δ) Με τη συμμετοχή του σε νόμιμα λειτουργούσες Δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των μελών του, που  σε κάθε περίπτωση - ορίζει και τους αντίστοιχους εκπροσώπους του.
ε) Με την άσκηση προσφυγών στα αρμόδια Διοικητικά κλπ. Δικαστήρια για την αποφυγή νοθεύσεων των κλάδων Τ.Ε ή όπως κάθε φορά ισχύει και η πιστή εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας.
στ) Με την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εξειδικευμένα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.
ζ) Με την ίδρυση προμηθευτικών καταναλωτικών και οικοδομικών συνεταιρισμών για τα μέλη του.
η) Με την έκδοση ενημερωτικού τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' (ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

Άρθρο 3: ΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Μέλη του Σωματείου εγγράφονται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, απόφοιτοι των σχολών τεχνολογικών εφαρμογών των ΤΕΙ και οι προς αυτούς ισότιμοι (των ΚΑΤΕΕ, οι πτυχιούχοι των «πρώην» Ανωτέρω σχολών Υπομηχανικών του άρθρου 3 του ΝΔ 4564/1966 ως και των λοιπών ισοτίμων και ομοταγών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία), διάρκειας σπουδών τουλάχιστον τρων (3) ετών, Έλληνες υπήκοοι, εφ' όσον υπηρετούν ως έμμισθοι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, καθώς και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1264/82, ή προσωποποιείς θέσεις, των Υπηρεσιών της περιοχής και υπηρετούν σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών (3174/03).
2. Για την εγγραφή μέλους στο Σύλλογο, απαιτείται να υποβληθεί από μέρους του έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., με την οποία ζητεί την εγγραφή του  στο  μητρώο των μελών του Συλλόγου και δηλώνει αποδεδειγμένα:
α) Ότι υπηρετεί σε   μια   από   τις υπηρεσίες   της   προηγούμενης παραγράφου, σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών Ν 3174/03
β) Ότι  είναι  πτυχιούχος  Σχολής  κατά  τα  διαλαμβανόμενα  στην προηγούμενη παράγραφο,
γ) Την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του και της θέσης που υπηρετεί,
δ) Ότι δεν ανήκει σε άλλο επαγγελματικό Σωματείο του αυτού Κλάδου Τεχνικών.
ε) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης.
Για την αποδοχή της αίτησης κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στη πρώτη τακτική ή έκτακτη Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται τελικά.
3.Τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να είναι τακτικά μέλη της επιστημονικής και επαγγελματικής ένωσης ΕΕΤΕΜ.
4.Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί ν' αποχωρήσει απ' αυτό, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο Δ.Σ. και αφού εκπληρώσει όλες τις από το παρόν Καταστατικό απορρέουσες υποχρεώσεις του για το διάστημα που ήταν μέλος, και αφού παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα πάνω στην περιουσία του σωματείου.
5. Τα μέλη του Σωματείου είναι υποχρεωμένα:
α) Να καταβάλλουν τις οφειλόμενες προς αυτό συνδρομές,
β) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
γ) Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Συλλόγου.
δ) Να λαβαίνουν μέρος στις εκδηλώσεις του Σωματείου,
ε) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.
στ) Ν' αναλαμβάνουν και να εκτελούν κάθε εργασία που τους αναθέτει το Δ.Σ. και η συνέλευση του Σωματείου
6.      Τα μέλη του Σωματείου, που έχουν εκπληρώσει τις προς αυτό υποχρεώσεις τους, έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Συνελεύσεις των μελών, να ψηφίζουν σ΄ αυτές, να ελέγχουν τη Διοίκηση του Σωματείου, καθώς και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
7.              Πειθαρχική ευθύνη
Στα   μέλη   που   παραβαίνουν   το  Καταστατικό,   τις   αποφάσεις   της Συνέλευσης και επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Μομφή.
γ) Προσωρινή διαγραφή ενός έτους.
δ) Οριστική διαγραφή.
Οι ποινές της εγγράφου επιπλήξεως και της μομφής επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έγγραφη αναφορά του 1/39 των μελών του Σωματείου ή 4 Διοικητικών Συμβούλων και με πλειοψηφία των 6/9 τουλάχιστον αυτού.
Οι ποινές προσωρινής ή οριστικής διαγραφής επιβάλλονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που λαμβάνεται ύστερα μυστική ψηφοφορία. Το θέμα εισάγεται μετά από πρόταση του 1/20 των μελών προς το Δ.Σ. ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. και συζητείται στη πρώτη Γ.Σ.
Για την επιβολή πειθαρχικής ποινής, τηρείται η εξής διαδικασία:
α) Το Δ.Σ καλεί σε έγγραφη απολογία το υπό κατηγορία μέλος.
β) Η απολογία πρέπει να υποβληθεί, το αργότερο εντός 15/μέρου.
Απολογία, υποβαλλόμενη μετά την εκπνοή του 15/μέρου δεν λαμβάνεται υπ' όψη.
8. Διαγραφή μέλους
Μέλος του Σωματείου διαγράφεται από το Μητρώο των μελών του:
α) Αν αποβάλει την ιδιότητα υπαλλήλου, την οριζόμενη στο άρθ. 4 παρ. 1.
β) Για καθυστέρηση μιας ετήσιας συνδρομής του πέραν της διετίας.
γ) Αν δεν πειθαρχεί στο παρόν καταστατικό και προβαίνει σε πράξεις που αντιτίθενται στους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου.
δ) Αν δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές, για ανάδειξη της Διοίκησης.
α') Μέλη που αποχώρησαν με τη θέληση τους ή διαγράφηκαν για οικονομικούς λόγους από το Σωματείο, μπορούν να επανεγγραφούν αυτοδίκαια αφού τακτοποιήσουν τις οφειλόμενες συνδρομές.
Σε περίπτωση υποτροπής εφαρμόζεται ότι και στις άλλες περιπτώσεις.
β' Όλες ανεξαίρετα οι παραπάνω αποφάσεις για διαγραφή ισχύουν μέχρι την οριστική επικύρωση ή απόρριψη από τη πρώτη μετά τη διαγραφή τακτική   ή   έκτακτη   συνέλευση   των   μελών,   που   επιλαμβάνεται υποχρεωτικά του εν λόγω θέματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' (ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΒΙΒΛΙΑ)


Άρθρο 4: ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τακτικοί πόροι είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής που καθορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ και επικυρώνεται από τη πρώτη Γ.Σ. των μελών.
β)  Η ετήσια συνδρομή,  που  καθορίζεται επίσης από το Δ.Σ.  και επικυρώνεται από τη πρώτη Γ.Σ. των μελών.
γ) Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του Σωματείου (τόκοι καταθέσεων έκτακτοι πόροι από προαιρετικές εισφορές μελών ή άλλων φυσικών νομικών προσώπων, δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων, εφ' όσον δεν θέτουν όρους που να αντίκεινται στους σκοπούς του Συλλόγου και αφού πρώτα εγκριθούν από το Δ.Σ.
δ) Τα πλεονάσματα απ' την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων, εκδρομών, εσπερίδων και λαχειοφόρων αγορών.
ε) Κάθε ποσό που προέρχεται από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
ζ) Έκτακτες εισφορές των μελών που καθορίζονται με απόφαση της συνέλευσης και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσόν της ετήσιας εισφοράς τους.

Άρθρο 5:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1.  Το Σωματείο τηρεί λογαριασμό σε ένα από τα καταστήματα των Ελληνικών Τραπεζών που εδρεύουν στην Αθήνα και έχουν Υποκαταστήματα στον Πύργο. Σ' αυτό κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο, που υπερβαίνει τα 200 Ευρώ.
2.              Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς απ' αυτούς που ορίζει το καταστατικό, ούτε η εκμετάλλευση της μπορεί, σ' οποιαδήποτε περίπτωση, να συνεπάγεται ανάμειξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
Επίσης απαγορεύεται η λήψη προμήθειας απ΄ το Σωματείο, για τη διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.
3.     Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1/1 και λήγει την 31/12 κάθεέτους.

Άρθρο  6: ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά το ακόλουθα βιβλία, αριθμημένα και θεωρημένα απ' τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου πριν από οποιαδήποτε χρησιμοποίηση τους:
α) Μητρώου μελών, στο οποίο καταχωρούνται κατ' αύξοντα αριθμό το στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία εγγραφής-διαγραφής, διεύθυνση   κατοικίας,   υπηρεσία  που  υπηρετεί,   αριθμός   εκλογικού συνδικαλ. βιβλιαρίου, εάν υπάρχει).
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
ε) Περιουσίας, στο οποίο εμφανίζεται λεπτομερειακά κάθε ακίνητη και κινητή περιουσία του Σωματείου.
στ) Κάθε βιβλίο, που αποφασίζει το Δ.Σ., ότι πρέπει να τηρηθεί.
2. Τα Γραμμάτια Εισπράξεων, προτού χρησιμοποιηθούν, αριθμούνται και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σωματείου.
3. Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται, ύστερα από έγγραφη αίτηση του προς το Δ.Σ. να λάβει γνώση των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' (ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ)


Άρθρο 7: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα όργανα του Σωματείου:
α' Η Γενική Συνέλευση των μελών.
β' Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ' Η Ελεγκτική Επιτροπή.
δ' Οι Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.     Η Γενική Συνέλευση των Μελών συγκαλείτε όπως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. Αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο Όργανο του Σωματείου    και   αποφαίνεται   επί   θεμάτων,   τα   οποία   δια   του Καταστατικού, είτε υπήχθησαν στην αρμοδιότητα της, είτε δεν έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Σωματείου. Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοικήσεως αποφασίζει για την απαλλαγή ή καταλογισμό ευθυνών σ' αυτά και δικαιούται να τα παύει οποτεδήποτε. Αποφασίζει για την οριστική διαγραφή μέλους, μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, τροποποίηση του Καταστατικού του, τη διάλυση του Σωματείου και για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια Διάταξη σύγκλησης της. Η Γ.Σ. συγκαλείτε στην έδρα του Σωματείου με ανακοίνωση του Δ.Σ. που ορίζει τον τόπο, την ημέρα και ώρα σύγκλησης καθώς και τα θέματα της Η.Δ. Οι ανακοινώσεις γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση τους στις δημόσιες και λοιπές Δ.Δ. υπηρεσίες και ΟΤΑ προ 2 τουλάχιστον ημερών. Προκειμένου για σύγκληση Γ.Σ. με θέμα «αρχαιρεσίες», οι ανακοινώσεις γνωστοποιούνται προ 10 τουλάχιστον ημερών.
Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη. Για να περιληφθεί θέμα στην Η.Δ της Γ.Σ απαιτείται η έγγραφη υποβολή αυτού στο Δ.Σ πριν από την ορισμένη Γ.Σ και να υπογράφεται από το ¼  τουλάχιστον των μελών.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτική Γ.Σ συγκαλείτε μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο δίμηνο. Σ' αυτή υποβάλλονται προς έγκριση ο ισολογισμός, ο απολογισμός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το περασμένο έτος, καθώς και ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων για το αρξάμενο νέο έτος. Συζητείται  επίσης και λαμβάνεται απόφαση πάνω στην έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλει το Δ.Σ.
3.         Έκτακτη Γεν. Συνέλευση συγκαλείτε στις εξής περιπτώσεις:α) Όταν το Δ.Σ κρίνει αναγκαία τη σύγκληση της.
β) Όταν ζητηθεί από το ιΑ των μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει ν' αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
γ) Όταν ζητηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
Στις περιπτώσεις β' και γ' το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γεν. Συνέλευση μέσα σε 5 το πολύ μέρες από την επίδοση της αιτήσεως.
4.      ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Με την επιφύλαξη των αρθρ. 99 και 100 του Α.Κ., καθώς και κάθε άλλης διατάξεως Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού - που προβλέπουν ειδικά διαφορετική απαρτία - απαιτείται για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά τις Γ.Σ. των μελών η παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά τη πρώτη συνέλευση, συγκαλείτε δεύτερη με τα ίδια θέματα, μέσα στο διάστημα από 2 μέχρι 5 ημερών από την πρώτη, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, αν προσέλθει το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακών ενήμερων μελών.
Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. δεν μπορεί να συγκληθεί ξανά πριν παρέλθει ένας μήνας.
Εάν η Γ.Σ. βρεθεί σε απαρτία και αρχίσει η συνεδρίαση εξακολουθεί αυτή να βρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν παραμείνουν, πάντως, όχι λιγότερα του 1/4 του όλου αριθμού των ταμιακά ενήμερων μελών.
Εφ' όσον εξακολουθεί η συνεδρίαση, τεκμήριο μη απαρτίας δημιουργείται μόνο με υποβολή προς το Προεδρείο της Γ.Σ. ενστάσεως περί μη απαρτίας, που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστον των παρισταμένων μελών.
Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. διαλύεται. Οι αποφάσεις όμως που έχουν ληφθεί μέχρι τη διάλυση της Γ.Σ. λόγω μη απαρτίας είναι έγκυρες.
5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία με ανάταση του χεριού  ή με ονομαστική κλήση, ουδέποτε δε δια βοής.
Ψηφοφορίες, που αφορούν εκλογή Συλλογικών οργάνων, Αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία, κήρυξη απεργίας, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά εν γένει ζητήματα, είναι άκυρες αν δεν διεξαχθούν μυστικά.
Οι αποφάσεις των μελών της Γ.Σ. για θέματα αρχαιρεσιών παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Σε κάθε άλλη περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γ.Σ. επαρκεί η παρουσία μέχρι και του 1/4  του αριθμού των μελών, απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών απαιτείται και για τη λήψη αποφάσεων τροποποίησης ή συμπλήρωσης του Καταστατικού του Σωματείου ή διάλυσης αυτού, υπό την επιφύλαξη του αρθρ. 99 του Α.Κ. (απαρτία: το μισό τουλάχιστον των μελών).
6.

Άρθρο 8: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Το Σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με τους αναπληρωματικούς, ανά τριετία, ύστερα από καθολική, μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, των εχόντων δικαίωμα ψήφου, κατά τους ορισμούς του Νόμου και τις διατάξεις του Καταστατικού.
Το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την επιλογή του, συνέρχεται στα γραφεία του Σωματείου και προεδρευόμενο από τον λαβόντα τους περισσότερους ψήφους μεταξύ των ανακηρυχθέντων, συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών του. τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία, που απαγορεύεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ είναι τριετής. Άσκηση καθηκόντων Διοίκησης από οιοδήποτε μέλος του, μετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται, κάθε δε επιχειρούμενη πράξη είναι άκυρη.
Εντός πέντε (5) ημερών από τη συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. η απερχόμενη Διοίκηση οφείλει να παραδώσει σ' αυτό τη Διοίκηση του Σωματείου, καθώς και κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του. Προς τούτο, σε ιδιαίτερο βιβλίο, συντάσσεται Πρωτόκολλο Παράδοσης και παραλαβής, προσυπογραφόμενο, παρουσία και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, από τους απερχόμενους και τους αναλαμβάνοντες Προέδρους, Γεν. Γραμματείς και Ταμίες.
Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. λόγω παραίτησης ή κωλύματος πέρα του εξάμηνου, ή αδικαιολόγητης αποχής από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις (οπότε θεωρείται ότι υπέβαλε παραίτηση), καλούνται από το Δ.Σ. δια του Προέδρου του, τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας τους.
Σε περίπτωση προσωρινού δικαιολογημένου κωλύματος μέχρι έξι (6) μηνών, καλούνται με την ίδια διαδικασία, τα αναπληρωματικά μέλη για προσωρινή αναπλήρωση και αποχωρούν όταν επιστρέψει το κωληθέν μέλος.
 Σε περίπτωση παραιτήσεως ή κωλύματος πέντε (5) και άνω απ' τα αρχικά    εκλεγέντα    μέλη,    οι   εναπομείναντες    -    μαζί    με   τους αναπληρωματικούς - οφείλουν, μέσα σε δύο μήνες από την τελευταία παραίτηση να κινήσουν τη διαδικασία διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ
Το Διοικ. Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο με βάση τους Νόμους και το Καταστατικό.  Διαχειρίζεται τα συμφέροντα και τη περιουσία του, λαμβάνοντας κάθε μέτρο για τη διασφάλιση τους. Προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γεν. Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις της.
Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό του παρελθόντος έτους και καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του αρχομένου και τους υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. προς έγκριση. Αποφασίζει για συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις, συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, κηρύξεις απεργιών, στάσεις εργασίας, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και της κείμενης περί επαγγελματικών Σωματείων Νομοθεσίας (Ν. 1264/1982 αρθρ.30 παρ.7 και 8 του Ν. 1365/1983 αρθρ.4).
Υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα προστασίας και ενισχύσεως των μελών του. που διώκονται για συνδικαλιστική δράση ή του Σωματείου γενικά, και να καταγγέλλει παραβιάσεις των υπέρ αυτών προστατευτικών διατάξεων.
Διορίζει τους εκπροσώπους του Σωματείου σε λειτουργούσες επιτροπές κλπ
Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις επιμελούμενο για την αποδοτικότερη διεξαγωγή των εργασιών του.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Σωματείου και την εκπλήρωση της αποστολής του. Κάθε διαφωνία τους, πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται στα πρακτικά. Μέλος   του   Δ.Σ.   δεν   ευθύνεται για  αποφάσεις   λαμβανόμενες   σε συνεδρίαση που δεν παρέστη ή παριστάμενο διαφώνησε.
Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται εξόδων κινήσεως για προσφερόμενες στο Σωματείο υπηρεσίες, βάσει παραστατικών στοιχείων.

8. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. - ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Το Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα, σε έκτακτη δε, κάθε φορά, που το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητούν το 1/3 των μελών με έγγραφη αίτηση τους, στην οποία αναφέρονται και συζητητέα θέματα.
Η η'μέρα και η ώρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζονται πάγια με 'απόφαση του Δ.Σ. μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα. Στις έκτακτες συνεδριάσεις τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται με έγγραφες προσκλήσεις, στις οποίες αναγράφονται απαραιτήτως και τα συζητητέα θέματα.
Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις απαιτείται η παρουσία του μισού +1 τουλάχιστον του αριθμού των μελών, σε κάθε δε συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος ή τούτου απόντα ή κωλυομένου, ο Αντιπρόεδρος. Για τις συζητήσεις, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη και μάλιστα, ανυπερθέντα, στην επόμενη συνεδρίαση.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας δόθηκε η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντα Αντιπροέδρου. Επί προσωπικών   ζητημάτων   και   για   την   κήρυξη   απεργίας   το   Δ.Σ. αποφαίνεται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές, μπορεί δε, να καλείται και η Ελεγκτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά ή έξι (6) συνολικά μέσα στο έτος, τακτικές συνεδριάσεις του, θεωρείται ως παραιτηθέν και κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του με απόφαση του Δ.Σ. αντικαθίσταται δε από τον κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό σύμβουλο.
Η περί του αδικαιολόγητου της απουσίας κρίση του Δ.Σ. είναι ελεύθερη, η δε σχετική απόφαση, λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.
9. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Πέρα των όσων αναφέρονται στη παρ.7 αρθρ.3, τα οποία ισχύουν και για τα μέλη του Δ.Σ., αυτά υπόκεινται και στη ποινή της εκπτώσεως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικ. Συμβουλίου.
Για την επιβολή της ποινής αυτής, αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση η οποία επιλαμβάνεται μετά από έγγραφη αναφορά είτε τριών (3) μελών του Δ.Σ., είτε του ¼  τουλάχιστον των μελών του Σωματείου, είτε, τέλος, της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Στη Γεν. Συνέλευση αυτή πρέπει να παραβρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών και, για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία   των ¾ τουλάχιστον   των   παρόντων.   Η   ποινή   αυτή επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
α) Επίδειξη αδιαφορίας για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μέλους του Δ.Σ.
β) Χρησιμοποίηση της ιδιότητας του για προσωπική ωφέλεια.
γ) Παράβαση του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.
δ)  Η  από  την  Ελεγκτική  Επιτροπή  διαπιστούμενη  παράβαση των αναφερομένων στο αρθρ. 12 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 9: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο   Πρόεδρος   εκπροσωπεί  το  Σωματείο   σε  κάθε  Διοικητική   και Δικαστική Αρχή, καθώς και απέναντι στους τρίτους. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. μέχρι την εκλογή Προεδρείου.
Θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τ' αποτελέσματα της. Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών καθώς και τα πρακτικά της Γ.Σ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Συνελεύσεων και Συμβουλίων. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια, που προωθεί τα συμφέροντα του Σωματείου.
Εάν απουσιάζουν ή κωλύονται συγχρόνως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τότε καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Σύμβουλος εκ των παρόντων που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες απ' τις οποίες αναδείχτηκε το Δ.Σ.
Διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους, κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα.
Ο Πρόεδρος επικουρείται στο έργο του απ' τον Αντιπρόεδρο, στον οποίο μπορεί να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του, ύστερα από σχετική έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 10: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γεν. Γραμματέας φυλάσσει το Αρχείο του Σωματείου και τη σφραγίδα αυτού, τηρεί το Μητρώο των μελών και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα καθώς και τα πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων και του Δ.Σ.
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και για την εύρυθμη λειτουργία των Γραφείων του Σωματείου.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από Σύμβουλο, που ορίζει το Δ.Σ., υπό τον περιορισμό της παρ.2 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο11: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας κρατεί το Ταμείο του Σωματείου και ενεργεί κάθε είσπραξη των πόρων του με σφραγισμένες διπλότυπες αποδείξεις, υπογραμμένες απ' αυτόν και τον Πρόεδρο.
Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία.
Ενεργεί τις πληρωμές των δαπανών με βάση εντάλματα πληρωμών υπογραφόμενα απ' αυτόν τον ίδιο και τον Πρόεδρο. Πάνω σε κάθε ένταλμα αναγράφεται η απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνει την αντίστοιχη δαπάνη.
Τηρεί τα βιβλία εισπράξεων - πληρωμών και περιουσίας του Σωματείου. Φυλάσσει τα μπλοκ αποδείξεων εισπράξεως και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία. Συντάσσει τον Απολογισμό - Ισολογισμό στο τέλος του έτους και καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου έτους, εισηγούμενος την επεξεργασία τους στο Δ.Σ. για την υποβολή τους προς έγκριση στη Γ.Σ.
Καταθέτει στη Τράπεζα που έχει προκριθεί απ' το Δ.Σ. επ' ονόματι και για λογαριασμό του Σωματείου, κάθε ταμειακό υπόλοιπο, που υπερβαίνει τις 200€, δυνάμενο το ποσό τούτο να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Ανάληψη από μέρους των χρηματικών ποσών απ' τις καταθέσεις του Σωματείου στη Τράπεζα, επιτρέπεται μετά από ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, ή των αναπληρωτών τους.
'Οταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. υπό τον περιορισμό της παρ. 2 του αρθρ. 8 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ε.Ε. είναι τριμελής, εκλεγόμενη ανά τριετία με δύο αναπληρωματικά μέλη, στις αρχαιρεσίες που προβλέπει το άρθρο 14, ταυτόχρονα με την εκλογή Δ.Σ., σε μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
Πρόεδρος της ορίζεται το πλειοψήφησαν μέλος της.
Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.
Συντάσσει έκθεση ελέγχου εντός του Ιανουαρίου κάθε χρόνου, μετά την έκθεση του Απολογισμού-Ισολογισμού και την υποβάλλει δια του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
Ασκεί έλεγχο, και οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο, στα τηρούμενα βιβλία και τα άλλα παραστατικά στοιχεία του Σωματείου.
Δικαιούται να  ζητήσει  σύγκληση  Γενικής  Συνέλευσης  για  λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών.
Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γεν. Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από την αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η Ε.Ε. συγκαλεί η ίδια την Γ.Σ. εντός 10 ημερών και την ενημερώνει σχετικά.

Άρθρο 13: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Οι Αντιπρόσωποι του Σωματείου για την ΠΟΜΗΤΕΔΥ, εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς, ανά τριετία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού περί αρχαιρεσιών και αντιστοιχούν ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε 12 ψηφίσαντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ)


Άρθρο 14: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου διενεργούνται ανά τριετία σε ημερομηνία που ορίζεται απ' την τελευταία εν απαρτία Γεν. Συνέλευση και όχι πέραν των 30 ημερών απ' αυτήν.
2.Κατά την τελευταία αυτή τακτική Γ.Σ. στην οποία -εφόσον ορίζεται υπό του Νόμου- παρίσταται και Πρωτοδίκης, οριζόμενος απ' το Πρωτοδικείο, ύστερα από σχετική αίτηση του Δ.Σ., εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων, Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της, η οποία μεριμνά για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
3.Η Εφορευτική Επιτροπή, προεδρευόμενη από το πλειοψηφίσαν μέλος της ή, εφ' όσον ορίζεται από τον Νόμο, από τον ορισθέντα Πρωτοδίκη, γνωστοποιεί μέσα σε οκτώ (8) το πολύ ημέρες από της εκλογής της -σε όλα τα μέλη του Σωματείου, την ημερομηνία, τον τόπο και τον τρόπο των αρχαιρεσιών και παρέχει οδηγίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Άρθρο 15: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής «σύμφωνα με το αρθρ. 12 του Ν. 1264/82.
2.Οι συνδυασμοί υποψηφίων και οι υποψηφιότητες χωριστών υποψηφίων υποβάλλονται στην Εφορ. Επιτροπή μέσα σε 1θ δέκα το πολύ μέρες από την ανακοίνωση των αρχαιρεσιών, ως η παρ. 3 του προηγουμένου άρθρου.
3.Η Εφορ. Επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, τις ελέγχει αν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού και, προ (5) τουλάχιστον ημερών από τη καθορισμένη για τις αρχαιρεσίες ημερομηνία, ανακηρύσσει τους Συνδυασμούς Υποψηφίων και χωριστούς Υποψηφίους σε ειδικούς πίνακες κατ' αλφαβητική σειρά επωνύμου (σε χωριστά ψηφοδέλτια) με πρώτους τους υποψηφίους για το Διοικ. Συμβούλιο δεύτερους για την Ελεγκτική Επιτροπή και τρίτους, τους υποψηφίους για την αντιπροσώπευση στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση.
4.Σε περίπτωση μη ανακήρυξης υποψηφίου, ελλείψει των υπό του Νόμου ή του Καταστατικού προβλεπομένων προϋποθέσεων, ειδοποιείται έγκαιρα ο οικείος συνδυασμός ή χωριστός υποψήφιος με επιστολή, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης της συγκεκριμένης υποψηφιότητας κλπ.

Άρθρο 16: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1) Η ψηφοφορία γίνεται βάσει ονομαστικών καταστάσεων των μελών, κατ' αλφαβητική σειρά επωνύμου, που περιέχουν, εκτός από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση, τη ταμειακή ενημερότητα και στήλη στην οποία καταχωρείται ο αριθμός, της ταυτότητας και εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ή βιβλιαρίου υγείας του προσερχόμενου για ψηφοφορία, καθώς και στήλη στην οποία υπογράφει το μέλος που ψηφίζει.
2) Κατά την ψηφοφορία παρίσταται και Πρωτοδίκης, εφ' όσον τούτο ορίζεται παρά του Νόμου, που προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία μεριμνά για την τήρηση της τάξης και εποπτεύει ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, με βάση το Μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση η υποβαλλόμενη ένσταση.
3) Η ψηφοφορία διαρκεί όσο έχει αποφασιστεί από την Εφορευτική Επιτροπή και παρατείνεται εφ' όσον συνεχίζεται η προσέλευση ψηφοφόρων, διεξάγεται δε μυστικά.
Προς τούτο, ο ψηφοφόρος αποσυρόμενος σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν) σημειώνει πάνω στο ψηφοδέλτιο της εκλογής του και μπροστά ή πίσω απ΄ το όνομα των υποψηφίων τις προτιμήσεις του:
α) Για το Διοικ. Συμβούλιο,
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή,
γ) Για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.
Στη  συνέχεια τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα στο σφραγισμένο και μονογραφημένο φάκελο, τον οποίο ρίχνει ιδιοχείρως στη ψηφοδόχο, που, πριν αρχίσει η ψηφοφορία, έχει σφραγιστεί απ' την Εφορ. Επιτροπή αναφέροντας το γεγονός τούτο στο σχετικό πρακτικό της.

Άρθρο 17: ΔΙΑΛΟΓΗ

1. Αφού περατωθεί η ψηφοφορία, η Εφορ. Επιτροπή καταμετράει (από
την τηρηθείσα κατάσταση) το σύνολο των ψηφισάντων και στη συνέχεια
το σύνολο των στη ψηφοδόχο περιεχομένων φακέλων.
Αν τυχόν περισσεύουν φάκελοι, αφαιρείται και καταστρέφεται αντίστοιχος αριθμός τους ανασυρόμενοι στην τύχη. Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται με τη σειρά οι φάκελοι και στο κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο ο Πρόεδρος της Εφορ. Επιτροπής αναγράφει ολογράφως και αριθμητικώς τον επ' αυτού αριθμό σταυρών προτιμήσεως για κάθε εκλεγόμενο όργανο, παραπλεύρως αυτού, όπου θέτει και την μονογραφή του.
2.          Οι έδρες του Διοικ. Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο
αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και
των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη κατά ταοριζόμενα στο αρθρ. 12 Ν. 1264/82.
Η διαλογή περατώνεται με τη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού ψηφοφορίας και διαλογής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των ψηφισάντων και εκείνος των εγκύρων και ακύρων ψηφοδελτίων, καθώς και, κατά σειρά επιτυχίας, τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού με τον αντίστοιχο αριθμό σταυρών προτιμήσεως για καθένα τους.
3.        Κάθε συνδυασμός ή χωριστός υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται μεεξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του (ή αυτοπροσώπως), κατά τη διάρκειατης ψηφοφορίας και της διαλογής.

Άρθρο 18: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1. H Εφορευτική Επιτροπή ενός τριημέρου από της εκλογής, προβαίνει στη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού ανακηρύξεως επιτυχόντων (εις διπλούν) στο οποίο αναγράφονται, κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των εκλεγέντων και αναπληρωματικών για (κάθε όργανο, με τον αντίστοιχο αριθμό των σταυρών προτιμήσεως για τον καθένα χωριστά για κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο.
2. Αντίγραφα των πρακτικών ψηφοφορίας - διαλογής και ανακηρύξεως των επιτυχόντων παραδίδονται από την Εφορ. Επιτροπή στο Σύμβουλο που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως.
3. Με αίτηση οιουδήποτε μέλους και εντός 3 ημερών από της υποβολής της χορηγείται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση του Σωματείου στον αιτούντα, αντίγραφο των πρακτικών της Εφορ. Επιτροπής.

Άρθρο 19: ΛΗΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Η Εφορ. Επιτροπή μετά το πέρας των αρχαιρεσιών και την ανάδειξη των επιτυχόντων συμβούλων, παραδίδει εντός τριών ημερών το εκλογικό υλικό στον Γεν. Γραμματέα του αποχωρούντος Δ.Σ. με απόδειξη παραλαβής του, περατώνοντας έτσι την αποστολή της. Ο δε Δικαστικός Αντιπρόσωπος παραδίδει τα οικεία στοιχεία στον Γραμματέα του αρμοδίου Πρωτοδικείου κατά τα νόμιμα.
2. Ο απερχόμενος Γεν. Γραμματέας υποχρεούται να παραδώσει το παραπάνω υλικό μαζί με το υπόλοιπο αρχείο, τη σφραγίδα και κάθε περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου στο νέο Δ.Σ. Για τη παράδοση και παραλαβή συντάσσεται προς τούτο ειδικό πρακτικό, αντίγραφο του οποίου δικαιούνται να λάβουν και οι αποχωρούντες Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας.
Ο πρώτος από τους πλειοψηφίσαντες Συμβούλους, συγκαλεί το νέο Δ.Σ. για τη συγκρότηση του σε Σώμα, όπως ορίζεται στη παρ. 2 του αρθρ. 8 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'


Άρθρο 20: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΙΟΥ

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Η τροποποίηση καταστατικού ή συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκλήσεως της, ενεργείται Δε σύμφωνα με την παραγρ.4 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού, σε συνδυασμό προς την παρ.2 του άρθρου 7 αυτού.
(ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΙΟΥ)
Το σωματείο διαλύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του καταστεί μικρότερος των είκοσι (20) ή συντρέχουν νόμιμοι λόγοι.       
Η διάλυση του σωματείου αποφασίζετε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, προς τούτο συγκαλούμενη και σύμφωνα με την παρ. 4 του θρου 7 του παρόντος. Σε  περίπτωση   διάλυσης  του  Σωματείου  διενεργείται  εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α. Κ. και των λοιπών Νομών. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, η τυχόν απομένουσα περιουσία του, περιέχεται στην ΠΟΜΗΤΕΔΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 21: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΑΝΤ/ΠΟΥΣ ΠΟΛΕΩΝ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (Υπαγωγή σε Επαγγελματική Ένωση)

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του, το σωματείο μετέχει σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση των Πτυχιούχων Μηχανικών που φέρει τον διακριτικό τίτλο ΠΟΜΗΤΕΔΥ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Δημοσίων Υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 22: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από την κείμενη Νομοθεσία περί επαγγελματικών Σωματείων.
Το  καταστατικό  τούτο  αποτελούμενο  από   είκοσι δύο (22)   άρθρα,  τα οποία διατυπώθηκαν αφού συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν ομόφωνα κατ' άρθρο και στο σύνολο τους από την Ιδρυτική Συνέλευση τη συνελθούσα στον Πύργο στις    ….. Νοεμβρίου 2003, υπογράφεται αυθημερόν από τα ιδρυτικά μέλη, όπως φαίνεται στη συνέχεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου