Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Διαμαρτυρία για εισήγηση προσλήψεων από ΠΔΕ


                                                                                                 Πύργος   23 Μαρτίου 2016             
                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 10      
                                                                                                  ΠΡΟΣ:    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ      
    ΘΕΜΑ   :   Διαμαρτυρία για εισήγηση προσλήψεων από ΠΔΕ
     ΣΧΕΤ:   Η υπ’ αριθμ. 71565/697/17-3-2016 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας κ.  
                    Αλεξόπουλου Γρηγορίου
   
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τον χειρισμό της Περιφερειακής Αρχής σχετικά με το θέμα της πρόσληψης τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα ως προς το μέρος που αφορά την πρόσληψη ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας κ. Αλεξόπουλου Γρηγόριου και κατ’ αύξοντα αριθμό, ήτοι:

5) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
10) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
13) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
14) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
15) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
17) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
19) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να προσλάβει προσωπικό για την πλήρωση κενών θέσεων, με την ως άνω εισήγηση, παραβιάζοντας το Νόμο, το Σύνταγμα και τις διατάξεις περί ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης, αντί να ζητήσει την πλήρωση των κενών θέσεων με την πρόσληψη ατόμων που αποφοίτησαν από την Π.Ε. και Τ.Ε. κατ’ αναλογία και με τα ίδια κριτήρια, των αντιστοίχων ειδικοτήτων, ζήτα την πλήρωση των κενών θέσεων με επτά (7) από τους αποφοιτήσαντες από την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση έναντι ενός (1) από την Τεχνολογική Εκπαίδευση, γεγονός που υποβαθμίζει τις δικές μας σπουδές και μειώνει τους προερχομένους από την Τεχνολογική Εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν την αντίστοιχη γνώση και εμπειρία με αυτή των προερχομένων από την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.  
Ως πρωτοβάθμιος Σύλλογος υπαλλήλων ζητούμε την τροποποίηση της ως άνω εισήγησης, ώστε αναλογικά και ισοδύναμα να μπορούν να συμμετέχουν στην πλήρωση των κενών θέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όσοι διαθέτουν αντίστοιχα πτυχία Τ.Ε. και όλα τα λοιπά προσόντα που ορίζονται από το Νόμο, προκειμένου να μην στερούνται των ίσων ευκαιριών στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και σταδιοδρομία έναντι των συναδέλφων τους που έχουν Π.Ε..
Επίσης διαφωνούμε με τον προγραμματισμό των προτεινόμενων προσλήψεων, επειδή θεωρούμε ότι ο αριθμός είναι πολύ μικρός (ειδικότερα στην περίπτωση των μηχανικών) και σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την στελέχωση των υπηρεσιών, οι οποίες υπολειτουργούν.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Τσίπας
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Η Γενική Γραμματέας
Ιωάννα Γιαννέλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

  
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
Γραφείο Πρόεδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
Τοπικά ΜΜΕ