Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Συστήματος Προσόντων στην μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων
             Πύργος   24  Ιανουαρίου  2018      

                               Αριθ. Πρωτ.:   2
          ΠΡΟΣ:
1.    Υπουργείο Εσωτερικών
     email:  info@ypes.gr
2.    Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
      email: ydmed@ydmed.gov.gr 
3.    ΑΔΕΔΥ      email: adedy@adedy.gr

ΚΟΙΝ.:
1.    Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ.
2.     Πρωτοβάθμιους Συλλόγους


Με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων διαμορφώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα συνεκτικό και κατανοητό σύστημα περιγραφής, αποτίμησης και κατάταξης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας. Σύμφωνα με αυτό οι απόφοιτοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης κατατάσσονται στο 6ο  Επίπεδο και ως κάτοχοι των προσόντων αυτού του επιπέδου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή των επιπέδων 7 (μεταπτυχιακό δίπλωμα)  και 8 (διδακτορικό δίπλωμα).
Σημειώνουμε ότι απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι όσοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα Πανεπιστήμια ή στα ΤΕΙ (που αποτελούν τους δύο παράλληλους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2916/2001).
Επίσης ο σκοπός του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ. είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους (άρθρο 1 Ν. 3528/2007).
Στην ουσία ο υπαλληλικός κώδικας, σε αυτό το σημείο, επαναλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επίσης όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.
Παρόλη όμως την λογική συνέχεια των ανωτέρω σε επίπεδο αρχών, η κατάταξη των υπαλλήλων σε κατηγορίες, όπως προσδιορίζονται και με βάση τα τυπικά προσόντα για την κατάληψη μιας θέσης, καθώς και η βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις κυρίαρχες συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.
Ενώ δηλαδή ένας απόφοιτος Πανεπιστημίου και ένας απόφοιτος ΤΕΙ, ανήκουν στο ίδιο επίπεδο του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Συστήματος Προσόντων, έχουν δηλαδή κοινά χαρακτηριστικά στο σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι απόφοιτοι ΤΕΙ δημόσιοι υπάλληλοι έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, κάτι που παραβιάζει την αρχή της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης.
Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι η διάρκεια των κύκλων σπουδών για τις σχολές της Ανώτατης Εκπαίδευσής είναι στην πλειονότητά τους η ίδια (και όπου δεν είναι με πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες αναγνωρίζεται ως χρόνος για το επόμενο επίπεδο κατάταξης), οι δε βάσεις εισαγωγής στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την «επαγγελματική αποκατάσταση» και όχι με το εάν είναι Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. Αποτέλεσμα των παραπάνω, που αποτελεί μνημείο παραλογισμού, αποτελεί το γεγονός εισακτέοι με πολύ λιγότερα μόρια εισαγωγής και με τα ίδια έτη σπουδών να έχουν καλύτερη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, από κάποιους άλλους που επέλεγαν μια σχολή ΤΕΙ που ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει η Πολιτεία να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άρση της μακροχρόνιας αδικίας απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους απόφοιτους ΤΕΙ, συγχωνεύοντας τις κατηγορίες των θέσεων «Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)» και «Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)», που προβλέπονται μέχρι σήμερα, σε μία με την ονομασία «Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕ)» στην οποία θα περιλαμβάνεται ισότιμα το σύνολο των αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, θα είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Σύστημα Προσόντων και θα άρει τις ανισότητες που μέχρι και σήμερα διαχρονικά συντελούνται.

                                                                    Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου                                                            Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ                                             Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ