Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Το τελευταίο διάστημα με αφορμή τις τροποποιήσεις Οργανισμών διαφόρων Υπηρεσιών, έχουν αποσταλεί προς Περιφερειάρχες, Δημάρχους, Υπουργούς κ.λ.π. επιστολές φορέων υπαλλήλων της ΠΕ κατηγορίας όπως η ΕΜΔΥΔΑΣ, που χρησιμοποιούν και επικαλούνται πρόσφατες Αποφάσεις του ΣτΕ σχετικές με Οργανισμούς Περιφερειών, αλλά και επιστολές Επιμελητηρίων τα οποία θεωρούν ότι μπορούν πλέον να επεκτείνουν το πεδίο δράσης τους, ζητώντας αλλαγές… «ώστε να εφαρμοστεί τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας»  λειτουργώντας ως επαγγελματικά σωματεία.
Στοχεύουν και επιδιώκουν να πετύχουν τροποποιήσεις των Οργανισμών των Υπηρεσιών του Δημοσίου προς όφελος των μελών τους, αποκλείοντας όλους τους Υπαλλήλους της ΤΕκατηγορίας από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης για την ανάληψη θέσεων προϊσταμένων, ασχέτως αν αυτοί διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους εξειδίκευσης, διδακτορικά, γνώση ξένων γλωσσών, δεύτερο πτυχίο, επιμόρφωση κλπ.
 Σχετικά με αυτό το θέμα θέλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
 • Οι Αποφάσεις του ΣτΕ για Οργανισμούς Περιφερειών, εκδόθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα με το Ν.3839/2010.
 • Στο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται σαφέστατα ότι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος.
 • ‘Εκτοτε έχουν γίνει άλλες τέσσερις βασικές τροποποιήσεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007):
 1. με το Ν. 4024/2011
 2. με το Ν. 4275/2014 ο οποίος προβλέπει ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης να επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
 3. με το Ν. 4301/2014 ο οποίος περιλαμβάνει χαριστική διάταξη τροποποίησης του Ν. 4275/2014 ώστε…«Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλογής για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των οριζόντιων Γενικών Διευθύνσεων δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ….»
 1. και τον πρόσφατο Ν.4369/2016 που προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:
  • Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης
  • Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
 • Οι παραπάνω νόμοι και ειδικά ο τελευταίος και ισχύων,  αποτυπώνουν με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς αστερίσκους και περίεργες πολύπλοκες ερμηνείες, ότι οι υπάλληλοι της ΠΕ και της ΤΕ κατηγορίας θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως στελέχη των Υπηρεσιώντου Δημοσίου. Ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα πτυχία τους μοριοδοτούνται με την ίδια διαδικασία και η επιλογή προϊσταμένων στηρίζεται στην αξιολόγηση που περιλαμβάνει αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και συγκεκριμένα:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης
έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί υπάλληλοι.
 • Είναι ξεκάθαρη η βούληση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού και μάλιστα επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή σε αποφοίτους κολεγίων, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί μόνο επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή ισοτιμία (Π.Δ. 50/2001 Κωδικοποίηση προσοντολογίου αρθ. 26 παρ.11).
 Επιβάλλεται ακόμη να ληφθούν υπόψη:
 Ότι τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευσητο πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους αμφότεροι έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3685/2008).  Ο Ν. 4009/2011 αναφέρει ότι: Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»  και  β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.»
 • Η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα», αναφέρει ξεκάθαρα ότι για τις θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων (Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος) επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, κάτι που επιμελώς αποσιωπάται.
 • Γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ, ενδεικτικά η υπ’ αρ. 256/2010 για τον Ο.Ε.Υ. της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπου αναφέρεται ότι:
 • Άρθρο 24 «…νομίμως και σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη……..ορίζεται στο άρθρο 21 του …….στις Διευθύνσεις της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προΐστανται υπάλληλοι  των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ. Επίσης για τους ίδιους λόγους νομίμως ορίζεται …….ότι στα Τμήματα των Διευθύνσεων προΐστανται κατά κανόνα υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ …….και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».
 • Άρθρο 25 «……συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, στη δημόσια διοίκηση, είναι, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι κατέχουν τον ίδιο τουλάχιστο βαθμό…… και να ορισθεί ότι εν ελλείψει των κατηγοριών αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».
Είναι πλέον σαφέστατο ότι ο όρος «εν ελλείψει» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία.
Αντίστοιχο θέμα που δημιουργήθηκε στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων, αντιμετωπίσθηκε και επιλύθηκε με τον Ν. 4272/2014, αρθρ. 26 που αναφέρει ότι: ….«για τις θέσεις ευθύνης……για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών».
Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας γνώση της τακτικής των πιέσεων και μεθοδεύσεων που ασκούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο αποκλεισμός των ΤΕ υπαλλήλων από την διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή προϊσταμένων,
Καλούμε
τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειάρχες και Δημάρχους, να μην ενδώσουν και συναινέσουν σε τακτικές που εξυπηρετούν μόνο συντεχνιακά συμφέροντα και προσωπικές σκοπιμότητες, τακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον, αποτελούν τροχοπέδη στην ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και των Υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, αφού προσπαθούν να καταδικάσουν σε στασιμότητα σημαντικά στελέχη τους και να τους στερήσουν το όραμα και την προσπάθεια για κάθε είδους βελτίωση, ακυρώνοντας κάθε προοπτική εξέλιξής τους στην ιεραρχία.
Καλούμε
τα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών επειδή η αντιμετώπιση της ΤΕ κατηγορίας έχει πλέον αποκτήσει ρατσιστικά χαρακτηριστικά, να διατυπώσουν άμεσα και ξεκάθαρα προς κάθε ενδιαφερόμενο, την δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας, που άλλωστε επιβάλλεται να γίνεται  αποκλειστικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4369/2016 που προβλέπει μοριοδότηση με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, κάνοντας πράξη τις εξαγγελίες περί τερματισμού πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης μικροπολιτικών συμφερόντων.

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΜΗΤΕΔΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΜΗΤΕΔΥ


             Το Γ.Σ. της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, αποτελούμενο από τους Προέδρους των Συλλόγων και τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΜΗΤΕΔΥ που το συγκροτούν, συνεδρίασε  στην Αθήνα και εξέτασε το σύνολο των προβλημάτων του κλάδου των Μηχανικών ΤΕ.
Συζητήθηκαν οι δρομολογούμενες εξελίξεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα νέα δεδομένα στο Δημόσιο και οι υποστελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες, οι παρεμβάσεις που τροποποιούν την πολεοδομική νομοθεσία, η ριζική αναμόρφωση των ρυθμίσεων και διαδικασιών που διέπουν τις Δημόσιες Συμβάσεις και γενικότερα τα Δημόσια Έργα, καθώς και επί μέρους εργασιακά θέματα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους εξής τομείς:
 1. Θέματα Υπουργείου Παιδείας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,, συνενώσεις Πανεπιστημίων – ΤΕΙ & επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ.
Καταγγέλλουμε την μεθοδικά επιχειρούμενη κατάργηση του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που ξεκινά με τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Μετά την κατάργηση των δυο, κατά γενική ομολογία καλύτερων ακόμα και από κάποια Πανεπιστήμια, ΤΕΙ μέσω της απορρόφησης, είναι απαίτηση  της κοινότητας των ΤΕΙ, το νέο Πανεπιστήμιο να φέρει τον τίτλο «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών» ως φυσική συνέχεια των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
Πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς σε όλους τους Έλληνες πολίτες τι προσδοκά η Κυβέρνηση από αυτήν τη θεμελιώδη τροποποίηση της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ποια η αναγκαιότητά της, τι εξυπηρετεί και τι θα προσφέρει στην  εθνική Οικονομία και γενικά την ανάπτυξη της χώρας, η ταυτόχρονη ύπαρξη  μηχανικών  Πανεπιστημίων 4ετούς  και  5ετούς φοίτησης.
Στη διαδικασία αυτή φυσικά και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, που εκκρεμούν επί  δεκαετίες, ούτε  επίσης μεταβατικές διατάξεις ισοτίμησής τους.
 1. Θέματα Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Οργανισμοί Υπηρεσιών, Υπαλληλικός κώδικας, Αναγνώριση προϋπηρεσίας.
Παρότι σε όλους τους Νόμους για τη Δημόσια Διοίκηση (Ν.2190/94, Ν.2683/99, Ν.3260/04, Ν.3528/07, Ν.3839/10, Ν.4024/11, 4369/27-2-2016) υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν την εξέλιξη των υπαλλήλων ΤΕ στην ιεραρχία και την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων και επίσης εγγραφής των στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης, καταβάλλονται διαρκώς προσπάθειες και μεθοδεύσεις για τον αποκλεισμό των Μηχανικών ΤΕ από το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής σε θέσεις προϊσταμένων, είτε με τη μη πρόβλεψη υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας στις θέσεις προϊσταμένων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, είτε με την προσθήκη του όρου “ελλείψει” μεταξύ των  κλάδων που προβλέπεται  να προΐστανται.
 1. Θέματα  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Πόρος των ΤΕ Μηχανικών
Η μεροληπτική θεσμοθέτηση και δημιουργία πόρου μόνο για τους ΠΕ Μηχανικούς του Δημοσίου, ο οποίος προκύπτει κατόπιν συμφωνίας με τις εργοληπτικές Οργανώσεις από το εργολαβικό όφελος των συμβάσεων των Δημοσίων Έργων, με την καθοριστική μονομερή παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Αντίστοιχος πόρος για τους ΤΕ Μηχανικούς οι οποίοι ασκούν τα ίδια καθήκοντα και έχουν τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις με τους ΠΕ Μηχανικούς,  βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας με τους Εργολήπτες, παρά τις τεράστιες και πολύμηνες προσπάθειές μας, αφού το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών δεν έχει δώσει την αντίστοιχη  βαρύτητα και το ανάλογο ενδιαφέρον.
Επειδή είναι κοινή μας διαπίστωση ότι επιχειρείται από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς η υποβάθμιση του κλάδου των Μηχανικών ΤΕ και των ΤΕΙ  και η απαξίωση του έργου και της συνεισφοράς των Μηχανικών ΤΕ στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στα Δημόσια Έργα και την παραγωγική διαδικασία
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ομόφωνα
η πραγματοποίηση κινητοποιήσεων του κλάδου των Μηχανικών ΤΕ με την μορφή που θα επιλέξει το ΔΣ της ΠΟΜΗΤΕΔΥ.
Άμεσα  θα συγκληθούν Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων, για να ενημερωθούν τα μέλη, να δηλωθεί η διαθεσιμότητα των συναδέλφων, καθώς και να  συζητηθούν προτάσεις για κλιμακούμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, όπως: στάσεις εργασίας, αποχή από επιτροπές, εκτός έδρας μετακινήσεις και επιβλέψεις έργων κ.λ.π.
 ΖΗΤΑΜΕ
 • Στο προς συζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, να προβλέπονται διατάξεις οριστικής λύσης του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτωντων αποφοίτων των ΤΕΙ ώστε:
 1. Το πτυχίο ΤΕΙ (Bachelor) να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα, με επαγγελματικά δικαιώματα Ανωτάτων Σχολών, επιπέδου 6 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
 2. Το νέο Πανεπιστήμιο να φέρει τον τίτλο «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών» ως φυσική συνέχεια των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
 3. Άμεση έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών ΤΕ.
  • Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να θεσμοθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν ο πόρος των ΤΕ Μηχανικών, όπως αντίστοιχα έπραξε για την δημιουργία του πόρου των ΠΕ Μηχανικών, ικανοποιώντας ένα λογικό, δίκαιο και ώριμο αίτημα.
  • Τα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών, να διασφαλίσουν άμεσα και ξεκάθαρα τη δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας, καταργώντας τις αναχρονιστικές διατάξεις προβαδίσματος κατηγοριών ανάμεσα σε υπαλλήλους αποφοίτους της τριτοβάθμιας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε η επιλογή να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4369/2016 που προβλέπει μοριοδότηση σύμφωνα με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, κάνοντας πράξη τις εξαγγελίες περί τερματισμού πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης μικροπολιτικών συμφερόντων.
  • Δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση με κοινές για όλους τους Υπαλλήλους προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα.
  • Να τηρείται απαρέγκλιτα πρόβλεψη για αναλογική στελέχωση όλων των Υπηρεσιώνμε Πτυχιούχους Μηχανικούς (ΤΕ) και Διπλωματούχους Μηχανικούς (ΠΕ).
  • Αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής αποζημίωσηςαύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης και του αριθμού των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης ανά έτος, μείωση του ορίου της χιλιομετρικής απόστασης για τα εκτός έδρας και πρόβλεψη για προκαταβολή τουλάχιστον των εξόδων κίνησης και διαμονής.
 • Νομική προστασία στους Μηχανικούς, με δικηγόρο επιλογής τους, που να ανταποκρίνεται και να προστατεύει τα στελέχη και τα συμφέροντα του Δημοσίου, τα οποία συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με οργανωμένα κυκλώματα και μεγάλα δικηγορικά γραφεία.
 • Συμμετοχή μας σε όλες τις διαδικασίες που μας αφορούν και εξαντλητικό διάλογο για όλες τις επιχειρούμενες αλλαγές. Καμιά απόφαση για εμάς χωρίς εμάς, χωρίς συμμετοχή των φορέων του κλάδου μας. Η εκπροσώπησή μας είναι δικαίωμα και έκφραση Δημοκρατίας
 Γνωρίζοντας τις διαρκείς και επίμονες προσπάθειες του Δ.Σ. για συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες επίλυσης των χρόνιων και εξαιρετικά σημαντικών θεμάτων του κλάδου μας
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ
τους Υπουργούς Παιδείας και Υποδομών & Μεταφορών, γιατί παρόλα τα αιτήματα και τις προσπάθειές μας για συνάντηση και διάλογο, μας αγνοούν επιδεικτικά.
 Καλούμε τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν μαζικά και ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις και τις δρομολογούμενες κινητοποιήσεις.
Είναι πλέον μοναδική επιλογή μας η αγωνιστική δράση για την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση για κινητοποιήσεις


                                                                                                     
Πύργος 9  Φεβρουαρίου 2018      

                        Αριθ. Πρωτ.: 7  
       
 ΠΡΟΣ:
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr


Μέλη συλλόγου
 ΚΟΙΝ.:


            ΘΕΜΑ :  Απόφαση για κινητοποιήσεις


Σε συνέχεια των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, την Παρασκευή 2-2-2018 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, με την συμμετοχή μελών του Συλλόγου. Μετά από αναλυτική συζήτηση και προσεκτική προσέγγιση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει στην Ομοσπονδία την οργάνωση πανελλήνιας δυναμικής συγκέντρωσης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σκοπό την συνάντηση με τον Υπουργό για την άμεση θεσμοθέτηση του πόρου για τους ΤΕ Μηχανικούς. Πάνω απ’ όλα θεωρούμε ότι η λύση είναι πολιτική και ζητούμε από τον Υπουργό να πράξει όπως αντίστοιχα έπραξε για τον πόρο των ΠΕ Μηχανικών. Στη συνέχεια και αφού αξιολογηθεί η στάση του Υπουργείου θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό του πλαισίου δράσης μας.
Επειδή το θέμα του πόρου είναι ζωτικής σημασίας στην παρούσα φάση για την Ομοσπονδία, θα μετακινηθεί κόσμος από την επαρχία αυθημερόν και το ζητούμενο είναι  να υπάρχει μαζική και δυναμική κινητοποίηση με διάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη εμπειρία της καλοκαιρινής συγκέντρωσης, θεωρούμε ότι η κινητοποίηση πρέπει να έχει στόχευση αποκλειστικά και μόνο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 


                                                                         Για το Δ.Σ.

                           Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας     


                    Θεόδωρος Τσίπας                                              Έλενα Περιστεροπούλου
             Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.