Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Παρατηρήσεις επί του τελικού σχεδίου ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,                            Πύργος    12 Δεκεμβρίου 2016      
τηλ.: 2621363703                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  38
                                                                                         
                                                                                                   ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΣε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 37/23-11-2016 έγγραφού μας, και αφού λάβαμε γνώση του τελικού σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα :
Στο Άρθρο 40
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
παρ. 16.  Στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων ή Μηχανικών Οχημάτων).

Δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα οι ΠΕ με τους ΤΕ Μηχανικούς όσον αφορά τις ειδικότητες. Προτείνουμε είτε ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών να είναι ειδικότητας Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων, είτε να απαλειφθούν οι ειδικότητες Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων ή Μηχανικών Οχημάτων από το κλάδο ΤΕ Μηχανικών
Στο Άρθρο 41
Προϊστάμενοι Τμημάτων

Α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρα)
παρ. 9. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
παρ. 11. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

Β. Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων
παρ. 12. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
παρ. 14. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

Είναι αδικαιολόγητο υπάλληλοι που πληρούν τυπικά και ουσιαστικά όλες τις προϋποθέσεις και κατέχουν όλα τα προσόντα που ορίζει η νομοθεσία για την ανάληψη θέσεως προϊσταμένου, να μην μπορούν να επιλέγονται γι’ αυτή τη θέση. Συγκεκριμένα δεν αιτιολογείται το παράλογο φαινόμενο ένας υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών, να μην έχει την δυνατότητα να κριθεί ως Προϊστάμενος σε δύο από τα Τμήματά των εν λόγω Διευθύνσεων, ενώ να έχει τη δυνατότητα να κριθεί ως Προϊστάμενος των Διευθύνσεων αυτών καθώς και της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης. Αυτό βέβαια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4369/2016 - Άρθρο 29) όπου δεν διαχωρίζονται αλλά αντιμετωπίζονται ισότιμα οι υπάλληλοι των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε.. Θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας θα σήμαινε ότι θέλετε να λειτουργήσετε επιλεκτικά, αποκλείοντας εξ΄ αρχής εργαζόμενους ενός κλάδου που ενδέχεται να έχουν πολύ υψηλότερα προσόντα, όπως μεταπτυχιακούς τίτλους, τίτλους επιμόρφωσης, γλωσσομάθεια κλπ ή να είναι άριστοι στην συνέντευξη.
Σας επαναλαμβάνουμε, ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Οργανισμός της Κεντρικής Μακεδονίας όπου στα αντίστοιχα Τμήματα δύναται να προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών. 

Γ. Διεύθυνση Διοίκησης (έδρα)
παρ. 22. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και εν ελλείψη ΤΕ Μηχανικών, ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών.
Δ. Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας
παρ. 37. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και εν ελλείψη ΤΕ Μηχανικών, ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών.

Το συγκεκριμένο τμήμα μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για:
i. την καλή λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού γραφείου στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας,
ii. την επισκευή ή συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου,
Σε όλους τους τελευταίους Νόμους για τη Δημόσια Διοίκηση υπάρχουν οι διατάξεις που προβλέπουν την εξέλιξη των υπαλλήλων ΤΕ στην ιεραρχία και την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων. Επίσης οι γνωμοδοτήσεις του Σ.Τ.Ε. για τα Π.Δ. των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ενδεικτικά  οι 256/2010 και 233/2010) αναφέρουν ότι «νομίμως ορίζεται» στις Διευθύνσεις τους να προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και στα Τμήματα των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει αυτών της κατηγορίας ΔΕ.
Είναι λοιπόν τουλάχιστον υποτιμητικό για το κλάδο των ΤΕ Μηχανικών να προβλέπεται ότι προΐστανται στο εν λόγω τμήμα εν ελλείψη άλλων ειδικοτήτων και μάλιστα ταυτόχρονα με ειδικότητες ΔΕ. Προτείνουμε στο εν λόγω τμήμα (λόγω των αρμοδιοτήτων του), να προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών και σε καμία περίπτωση εν ελλείψη άλλων κλάδων.

Ε. Στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
παρ. 70. Στο Τεχνικό Τμήμα προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Χημικού Μηχανικού) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανικών Οχημάτων).
παρ. 69. Στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου), ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ή ΤΕ Μηχανικών  (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανικών Οχημάτων).
παρ. 74. Στο Τμήμα Τεχνικό και Αδειών Κυκλοφορίας Αγρινίου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Χημικού Μηχανικού), ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανικών Οχημάτων), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Δεν είναι κατανοητός ο λόγος που επιλέγεται στο κλάδο των ΠΕ Μηχανικών η ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού για την θέση του προϊσταμένου των ανωτέρω τμημάτων. Θεωρούμε ότι είτε πρέπει να απαληφθεί η εν λόγω ειδικότητα είτε να απαληφθούν όλες οι ειδικότητες από τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Μηχανικούς

παρ. 72. Στο Τμήμα ΚΤΕΟ προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανικών Οχημάτων).

Να προστεθεί η φράση «σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ορθής λειτουργίας των δημόσιων ΚΤΕΟ» επειδή ο Προϊστάμενος του ΚΤΕΟ πρέπει να είναι οπωσδήποτε πιστοποιημένος ελεγκτής οχημάτων (Υ.Α. 20794/2222/3-5-2012, ΦΕΚ 1466/12 Β).

Τέλος σας παραθέτουμε όλες τις παρατηρήσεις- αστοχίες που έχουμε εντοπίσει και θεωρούμε ότι πρέπει να διορθωθούν στο τελικό σχέδιο του Οργανισμού :

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
παρ. 17  Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (έδρα) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ιατρών
Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ
Κοινωνιολόγων, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Περιβάλλοντος,

(Λείπει   ΠΕ Περιβάλλοντος)

παρ. 19 Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας.

(Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
παρ. 20 Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Χημικών ή ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(Λείπει   ΤΕ Περιβάλλοντος)

Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων
παρ. 61. Στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγων), ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ή ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

(Λείπει   ΤΕ Περιβάλλοντος)

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (έδρα)
Παρ. 80. Στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδικοτήτων Κοινωνικής Εργασίας ή Επισκεπτών Υγείας).

(Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

παρ. 81. Στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδικοτήτων Κοινωνικής Εργασίας ή Επισκεπτών Υγείας).

(Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

παρ. 82. Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής
Εργασίας, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδικοτήτων Κοινωνικής Εργασίας ή Επισκεπτών Υγείας).

(Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων
παρ. 84. Στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδικοτήτων Κοινωνικής Εργασίας ή Επισκεπτών Υγείας ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας).

(Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογός μας, είναι στην διάθεσή σας για συνεργασία, υπηρετώντας έναν κοινό στόχο, αυτόν της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

                                               Για το Δ.Σ.  


                                Ο  Πρόεδρος                                                Η Γεν. Γραμματέας
  
    
                         Θεόδωρος Τσίπας                                             Έλενα Περιστεροπούλου
                     Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

   
                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1.      Γραφείο Περιφερειάρχη   email: grafeio.pde@pde.gov.gr
2.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας   email: g.p.georgiopoulos@pde.gov.gr 
3.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας   email: gr.alexopoulos@pde.gov.gr
4.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας  email: anti@aitnia.pde.gov.gr
5.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας
email: p.mpramos@pde.gov.gr   
6.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης email: d.drivilas@pde.gov.gr
7.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας email: regiodev@pde.gov.gr
8.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων   email: g.lytras@pde.gov.gr   
9.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος email: n.balabanis@pde.gov.gr
10.  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης   email: k.mitropoulos@pde.gov.gr   
11.  Εκτελεστική Γραμματέα ΠΔΕ    email: d.maratou@pde.gov.gr
12.  Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας   email: gd.eslit@pde.gov.gr
13.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Ηλείας  emailsypeilias@gmail.com

14.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Αχαΐας  email : sypea@pde.gov.gr

15.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  
        email: tld1@aitnia.pde.gov.gr

16.  ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. email : info@pomitedy.gr


Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


  
Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,                            Πύργος    23 Νοεμβρίου 2016      
τηλ.: 2621363703                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  37
                                                                                         
                                                                                                   ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΘΕΜΑ   :   Παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).Το Σάββατο 19-11-2016 λάβαμε γνώση το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με το παρόν έγγραφο σας καταθέτουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας σχετικά με το θέμα.

Οι γενικές παρατηρήσεις μας σχετικά με το σχέδιο τροποποίησης ΟΕΥ είναι οι εξής:
    1.   Οι τροποποιήσεις του ΟΕΥ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα τους ΠΕ και ΤΕ Μηχανικούς, να μην εισάγουν έμμεσα διακρίσεις, να γίνονται χωρίς αποκλεισμούς κατηγοριών και σύμφωνα  με  την  φιλοσοφία  του Νομοθέτη για ανάδειξη των πλέον ικανών υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ.
2.      Η στελέχωση της Περιφέρειας με ΠΕ και ΤΕ Μηχανικούς θα πρέπει να είναι απολύτως αναλογική.
3.      Θα πρέπει σε όλα τα άρθρα του ΟΕΥ να εγγράφονται οι αντίστοιχες ειδικότητες των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
4.      Δεν είναι αποδεκτή η μη ύπαρξη ίδιων ειδικοτήτων ως δικαιουμένων να προΐστανται σε τμήματα με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο καθώς και κάθε  παράλειψη που στερεί τη δυνατότητα εξέλιξης σε συνάδελφους που τη δικαιούνται με βάση το κλάδο και την κατηγορία τους.
5.      Επισημαίνουμε ότι ο Ν. 4369/2016 ρθρο 29) δε διαχωρίζει και αντιμετωπίζει ισότιμα, όπως και προγενέστεροί του νόμοι, τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε.. 
    6. Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει κατανομή των Οργανικών θέσεων ανά Οργανική Μονάδα, αλλά ανά κλάδο και μάλιστα σε επίπεδο Περιφέρειας.
      7.   Δεν συμφωνούμε σε καμία περίπτωση με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην έδρα της Περιφέρειας, επειδή θα δημιουργηθούν πολλά ζητήματα με αρνητικό αντίκτυπο στις Περιφερειακές Ενότητες.
 
   Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις – προτάσεις αναφορικά με το σχέδιο του ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορούν το κλάδο μας σε σχέση με τις θέσεις ευθύνης:

Στο άρθρο 41, «Προϊστάμενοι Τμημάτων»

Α. στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρα) 

παρ 9.    Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Να προστεθεί η κατηγορία Τ.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Τοπογραφίας, Πολιτικών Μηχανικών
παρ 10.  Τμήμα Ωρίμανσης Έργων & Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στο συγκεκριμένο Τμήμα προκαλεί εντύπωση ότι προβλέπεται κατηγορία ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων ενώ δεν προβλέπεται αντίστοιχη ειδικότητα στη κατηγορία ΠΕ Μηχανικών.
παρ 11.  Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
Να προστεθεί και η Κατηγορία υπαλλήλων Τ.Ε. Μηχανικών  όλων των Κλάδων

Β. στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

παρ. 12.  Συγκοινωνιακών Έργων
Να προστεθεί και η κατηγορία Τ.Ε. Μηχανικών  ειδικότητας Τοπογραφίας, Πολιτικών
παρ. 13.  Τμήμα Εργαστηρίων
Στο συγκεκριμένο Τμήμα προκαλεί εντύπωση ότι προβλέπεται κατηγορία ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων ενώ δεν προβλέπεται αντίστοιχη κατηγορία ΠΕ Μηχανικών.
παρ. 14.  Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
Να προστεθεί και η Κατηγορία υπαλλήλων Τ.Ε. Μηχανικών  όλων των κλάδων

Η δυνατότητα εξέλιξης με βάση το κλάδο και την κατηγορία δεν πρέπει να στερείται από κανένα συνάδελφο. Εξάλλου στην εν λόγω Διεύθυνση παρατηρείται το εξωφρενικό φαινόμενο να έχει τη δυνατότητα ένας υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών (όλων των κλάδων) να κριθεί ως Προϊστάμενός της, ενώ δεν έχει τη δυνατότητα να κριθεί ως Προϊστάμενος σε Τμήματά της. 
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουμε τον Οργανισμό της Κεντρικής Μακεδονίας όπου στα αντίστοιχα Τμήματα δύναται να προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.

Γ. στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 

παρ. 44.  Τμήμα Πολιτικής Γης, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης της Γεωργίας
Να προστεθεί η κατηγορία Τ.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

Δ.  στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων 

παρ. 58. Τμήμα Εμπορίου
Να προστεθεί και η κατηγορία υπαλλήλων Τ.Ε. Μηχανικών
παρ.63. Τμήμα Εμπορίου Αγρινίου
Δεν προβλέπεται καθόλου κατηγορία Π.Ε. και Τ.Ε. Μηχανικών, οι οποίες προβλέπονται στο Τμήμα εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ε. Στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων

παρ. 67. Τμήμα ΚΤΕΟ

Να προστεθεί η φράση «σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ορθής λειτουργίας των δημόσιων ΚΤΕΟ» επειδή ο Προϊστάμενος του ΚΤΕΟ πρέπει να είναι οπωσδήποτε πιστοποιημένος ελεγκτής οχημάτων (Υ.Α. 20794/2222/3-5-2012, ΦΕΚ 1466/12 Β).

     Τέλος, σας γνωρίζουμε την πρόθεση του Συλλόγου μας, για άμεση και συνεχή συνεργασία τόσο με εσάς όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπηρετώντας έναν κοινό στόχο, αυτόν της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 
     Συνημμένα σας αποστέλλουμε παράρτημα με τις όλες παρατηρήσεις- αστοχίες που έχουμε εντοπίσει και θεωρούμε ότι πρέπει να διορθωθούν στο τελικό σχέδιο του Οργανισμού.
                                             Για το Δ.Σ.  


                                Ο  Πρόεδρος                                                Η Γεν. Γραμματέας
  
    
                         Θεόδωρος Τσίπας                                             Έλενα Περιστεροπούλου
                  Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

   
                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1.      Γραφείο Περιφερειάρχη   email: grafeio.pde@pde.gov.gr
2.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας   email: g.p.georgiopoulos@pde.gov.gr 
3.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας   email: gr.alexopoulos@pde.gov.gr
4.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας  email: anti@aitnia.pde.gov.gr
5.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας
6.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης email: d.drivilas@pde.gov.gr
7.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας email: regiodev@pde.gov.gr
8.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων   email:  g.lytras@pde.gov.gr   
9.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος email: n.balabanis@pde.gov.gr
10.  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης   email: k.mitropoulos@pde.gov.gr   
11.  Εκτελεστική Γραμματέα ΠΔΕ    email: d.maratou@pde.gov.gr
12.  Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας   email: gd.eslit@pde.gov.gr
13.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Ηλείας  email: sypeilias@gmail.com

14.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Αχαΐας  email : sypea@pde.gov.gr
15.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  
        email: tld1@aitnia.pde.gov.gr

16.  ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. email : info@pomitedy.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

13. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (έδρα) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων), ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ  Χημικών, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ή ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Περιβάλλοντος. (Λείπει   ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού)

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρα)
9. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών, Χωροταξίας, Τοπογράφων). (Λείπει ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογραφίας, Πολιτικών)

10. Στο Τμήμα Ωρίμανσης Έργων & Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Χημικών, Πολιτικών, Περιβάλλοντος), ΠΕ Χημικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγων) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δομικών Έργων), ΤΕ Περιβάλλοντος. (Λείπει ΠΕ Μηχανολόγων)

11. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (Λείπει   ΤΕ Μηχανικών)

Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων
12. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών, Χωροταξίας, Τοπογράφων). (Λείπει ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογραφίας, Πολιτικών)

13. Στο Τμήμα Εργαστηρίων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Χημικών, Πολιτικών, Περιβάλλοντος), ΠΕ Χημικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγων) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δομικών Έργων), ΤΕ Περιβάλλοντος. (Λείπει ΠΕ Μηχανολόγων)

14. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (Λείπει   ΤΕ Μηχανικών)

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
44. Στο Τμήμα Πολιτικής Γης, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης της Γεωργίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων, Γεωλόγων), ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Τοπογράφων, Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων) ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. (Λείπει   ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών)

47. Στο Τμήμα Πολιτικής Γης Αιτωλοακαρνανίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Τοπογράφων, Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων) ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Τοπογράφων), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. (Λείπει   ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών)

Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (έδρα)
51. Στο Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων), ΠΕ Χημικών, ή ΤΕ Μηχανικών. (Λείπει   ΤΕ Περιβάλλοντος)


Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων
56. Στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγων) ή ΤΕ Μηχανικών. (Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ Περιβάλλοντος)57. Στο Τμήμα Επαγγέλματος προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Μηχανικών. (Λείπει   ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού)

58. Στο Τμήμα Εμπορίου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Λείπει  ΤΕ Μηχανικών)

62. Στο Τμήμα Ανάπτυξης Αγρινίου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών , ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων), ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ή ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Λείπει  ΤΕ Περιβάλλοντος)

63. Στο Εμπορίου Αγρινίου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕ Τεχνικών. (Λείπει  ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών)

Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
67. Στο Τμήμα ΚΤΕΟ προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, Αεροναυπηγού) ή ΣΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, Αεροναυπηγού).
Να προστεθεί η φράση «σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ορθής λειτουργίας των δημόσιων ΚΤΕΟ» επειδή ο Προϊστάμενος του ΚΤΕΟ πρέπει να είναι οπωσδήποτε πιστοποιημένος ελεγκτής οχημάτων (Υ.Α. 20794/2222/3-5-2012, ΦΕΚ 1466/12 Β)