Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Ο απόλυτος παραλογισμός (θέσεις ευθύνης)

 Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,

      Πύργος       6 Οκτωβρίου 2021      

 τηλ.: 2621363703, 6974725957

                           Αριθ. Πρωτ.: 18

ΠΡΟΣ:

Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

email: a.filias@pde.gov.gr

email: organosi.pde@gmail.com

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:

1.   Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

email: grafeio.pde@pde.gov.gr

2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας

email: v.giannopoulos@pde.gov.gr

3. Εκτελεστικό Γραμματέα

email: g.syrmos@pde.gov.gr

4. ΠΟΜΗΤΕΔΥ

email: info@pomitedy.gr

 

 

 

 ΘΕΜΑ :  Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας -

                  Ο απόλυτος παραλογισμός (θέσεις ευθύνης)

 

Σχετικά με την τελική πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αποστείλατε και σε συνέχεια των με αριθ. πρωτ. 15/24-6-2021 και 16/8-7-2021 σχετικών έγγραφών μας, διαπιστώνουμε με μεγάλη θλίψη ότι το τελικό σχέδιο αποτελεί κατάφορη αδικία για το σύνολο των συναδέλφων ΤΕ, παραβιάζει κάθε έννοια της λογικής, εξυπηρετεί σκοπιμότητες και τακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον και καταδικάζουν σε στασιμότητα επαρκώς καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, απόφοιτους των σχολών Τ.Ε.I. & A.T.E.I, στερώντας τους το όραμα και την προσπάθεια για κάθε είδους βελτίωση, ακυρώνοντας κάθε προοπτική εξέλιξής τους στην ιεραρχία. Συγχρόνως, το προτεινόμενο σχέδιο παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4674/2020) με την οποία καθορίζονται οι όροι της επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων των ΟΤΑ.

Οι συντάκτες του προτεινόμενου σχεδίου, δε λαμβάνουν υπόψη τους, ότι το μεγαλύτερο πλήθος αυτών των υπαλλήλων διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, σεμινάρια επιμόρφωσης στη δημόσια διοίκηση και σε συναφή με το υπηρεσιακό τους πεδίο αντικείμενα, γνώση ξένων γλωσσών κ.λ.π., προσόντα που θα μπορούσε η Π.Δ.Ε. να τα αξιοποιήσει για την βελτίωση του ρόλου της και του παραγόμενου έργου της. Επιπλέον, δε λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου την τεράστια υποστελέχωση των υπηρεσιών καθώς και το επικείμενο κύμα συνταξιοδοτήσεων, ενώ με τους διαχωρισμούς που βάζουν αναφορικά με τις θέσεις ευθύνης πολύ σύντομα θα πολλαπλασιάσουν τα προβλήματα και θα δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο την λειτουργία των υπηρεσιών.

 

Το προτεινόμενο σχέδιο Ο.Ε.Υ., στο οποίο εκφράζουμε την διαφωνία μας, παρουσιάζει μια ξεκάθαρη εμμονή στη χρήση του «εν ελλείψει» στις θέσεις ευθύνης όσον αφορά την κατηγορία ΤΕ και μάλιστα των Μηχανικών, που πραγματικά δεν κατανοούμε από που πηγάζει αυτή. Η παραδοχή εξ αρχής ότι ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ είναι σε κάθε περίπτωση καταλληλότερος από ένα υπάλληλο της κατηγορίας ΤΕ, χωρίς να δίδεται η δυνατότητα στους συναδέλφους και των δύο κατηγοριών να αξιολογηθούν σύμφωνα με ποσοτικά – ποιοτικά κριτήρια, είναι μια άθλια παραδοχή που γυρίζει τη Δημόσια Διοίκηση 50 χρόνια πίσω, είναι μια παραδοχή ουσιαστικού αποκλεισμού των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας που δεν θα λειτουργήσει προς το συμφέρον της Περιφέρειας, των Υπηρεσιών της, αλλά και του συνόλου του προσωπικού.

 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε λίγα από τα πολλά παράδοξα στον προτεινόμενο Ο.Ε.Υ :

 

1.      Υπάρχουν αρκετές οργανικές μονάδες που αναφέρουν αστείες αιτιολογήσεις για τις θέσεις των προϊσταμένων Οργανικών μονάδων του τύπου «Υπηρετεί ήδη ως αναπληρωτής Προϊστάμενος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ». Δηλαδή καθαρά φωτογραφικές διατάξεις αφού δεν εξετάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της θέσης αυτής και θεωρούνται «ικανοί» οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ επειδή «έτυχε» να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου της συγκεκριμένης Οργανικής μονάδας τη συγκεκριμένη περίοδο. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι οι θέσεις των προϊσταμένων Οργανικών μονάδων στην Π.Δ.Ε. είναι με ανάθεση για πάρα πολλά χρόνια, ενώ οι τελευταίες κρίσεις έγιναν το 2008.

2.      Υπάρχουν οργανικές μονάδες που γίνεται καταχρηστική χρήση του όρου «εν ελλείψει», σε αντίθεση με άλλες οργανικές μονάδες στις οποίες υπάρχει αιτιολόγηση, σύμφωνα με την οριζόμενη νομοθεσία και για το σύνολο σχεδόν των θέσεων και προβλέπεται προϊστάμενος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

3.      Σε κάποιες οργανικές μονάδες (π.χ. Δ/νσεις Οικονομικού) υπάρχει το διαζευκτικό ή μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ με  αιτιολόγηση ως εξής : «επειδή στην κατηγορία Π.Ε. και κλάδο Διοικητικού - Οικονομικού περιλαμβάνονται πολλές ειδικότητες με πτυχία τα οποία δεν είναι αμιγώς οικονομικά (Φιλόλογοι, Γυμναστές , Φυσικοί κ.α) στην θέση αυτή να μπορεί να επιλεγεί εναλλακτικά και κατηγορία Τ.Ε. κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, με πτυχία οικονομικών ειδικοτήτων και ευρεία γνώση τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής λογιστικής». Γιατί αυτό δεν  ισχύει για όλες τις οργανικές μονάδες αλλά μόνο για κάποιες επιλεκτικά ;;;;;;;

4.      Υπάρχουν περιπτώσεις οργανικών μονάδων που γίνεται διαφορετική αιτιολόγηση ανά Περιφερειακή Ενότητα (ανάλογα με την κατηγορία υπαλλήλου που καλύπτει σήμερα τη θέση ευθύνης). (π.χ. Δ/νσεις Διοίκησης, Δ/νσεις Μεταφορών). Δηλαδή δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση σε επίπεδο Περιφέρειας για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων ενώ η απαίτηση της νομοθεσίας για τεκμηρίωση – αιτιολόγηση αξιοποιείται επιλεκτικά.

5.      Ενώ ένας υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών μπορεί να κρίνεται ικανός να είναι προϊστάμενος σε όλα τα τμήματα μιας Διεύθυνσης, παρά ταύτα δεν μπορεί να προΐσταται της Διεύθυνσης παρά μόνο εν ελλείψει όλων των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ (π.χ. Δ/νσεις Μεταφορών), ακόμη και ειδικοτήτων που μπορεί να μην έχουν καμία συνάφεια με το αντικείμενο της Διεύθυνσης (π.χ. ένας γυμναστής ή ένας φιλόλογος που κατατάσσεται στη κατηγορία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού). Επίσης, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ θα μπορεί να ορίζεται να αναπληρώνει το Διευθυντή της υπηρεσίας κατά την απουσία του ή στις άδειές του (ως προϊστάμενος τμήματος της Διεύθυνσης), παρόλα αυτά και ενώ θα θεωρείται ικανός να αναπληρώνει,  δεν θα έχει το δικαίωμα να κρίνεται ως Διευθυντής πάρα μόνο εν έλλειψη όλων των υπάλληλων κατηγορίας ΠΕ.

 

Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά, ότι οι διατάξεις τροποποίησης του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που ψήφισε η σημερινή Κυβέρνηση με το Ν.4674/2020, δηλώνουν σαφώς την επιδίωξη να εφαρμοστεί ένα σύστημα επιλογής προϊσταμένων που ουδόλως βασίζεται στο προβάδισμα των κατηγοριών. Έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί υπάλληλοι, η επιλογή προϊσταμένων στηρίζεται στην αξιολόγηση που περιλαμβάνει αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και συγκεκριμένα:

α) μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων

επαγγελματικής κατάρτισης,

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης

δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης

Εξαιρετικό παράδειγμα είναι ο Ο.Ε.Υ. της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Π.Δ. 98/2020 (ΦΕΚ236/Α/28-1-2020), στο οποίο προβλέπονται στις περισσότερες θέσεις προϊσταμένων υπάλληλοι κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ. Οι θέσεις που δεν προβλέπουν υπαλλήλους ΤΕ αφορούν σχεδόν αποκλειστικά, Διευθύνσεις και Τμήματα δημοσιογραφικού και νομοπαρασκευαστικού αντικειμένου, ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στις σχολές των ΤΕΙ και στην ΤΕ κατηγορία. Συγκεκριμένα στις Διευθύνσεις στις οποίες θα μπορούσαν να προβλέπονται, λόγω ειδικότητας, προϊστάμενοι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας, προβλέπονται στο μεγαλύτερο ποσοστό και αντιστοίχως στα Τμήματα προβλέπονται στο σύνολο των θέσεων προϊσταμένων, σε ποσοστό 100%. Δεν είναι άραγε λίγο τραγελαφικό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να συμπεριφέρεται με αυτό το τρόπο στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, όταν υπάρχει το παράδειγμα της προεδρίας της Κυβέρνησης;

Ο Σύλλογός μας, που αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ), για  ακόμη μια  φορά ζητάει:

·         Να δίνεται η δυνατότητα στην αξιολόγηση των μελών του σύμφωνα με το Ν.4674/2020 προβλέποντας για τις θέσεις που μπορούν να προΐστανται μηχανικοί, υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και εφόσον κριθούν, οι ικανότεροι να επιλεγούν σε θέσεις προϊσταμένων.

·         Η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να συνταχθεί σύμφωνα  με  τις  αρχές  της  αξιοκρατίας,  της  διαφάνειας  και  της  αντικειμενικότητας,

προστατεύοντας το δικαίωμα και ενισχύοντας το κίνητρο για υπηρεσιακή εξέλιξη σε όλους τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και επισημαίνουν οι σχετικές εγκύκλιοι. (Ο Ν. 4674/2020 στο άρθρο 45, τροποποιώντας το Ν. 3528/2007 και το Ν. 4369/2016, προβλέπει σαφέστατα ότι η κατάληψη των θέσεων προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής

Διεύθυνσης και Διεύθυνσης γίνεται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και επιπέδου Τμήματος από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ η ΤΕ ή ΔΕ)

·         Να σταματήσουν άμεσα οι προσπάθειες εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων και τακτικών που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον και καταδικάζουν σε στασιμότητα έμπειρα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, σεμινάρια επιμόρφωσης, γνώση ξένων γλωσσών κλπ στερώντας τους το όραμα και την προσπάθεια για κάθε είδους βελτίωση, ακυρώνοντας κάθε προοπτική εξέλιξής τους στην ιεραρχία. 

 

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα

τον ΟΕΥ της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Π.Δ. 98/2020(ΦΕΚ 236/Α/28-1-2020) (Δείτε αρθ. 34, σελ. 11448)
 

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (θέσεις ευθύνης)

 


Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,

      Πύργος        8  Ιουλίου 2021      

 

 τηλ.: 2621363703, 6974725957

                           Αριθ. Πρωτ.: 16

 

   ΠΡΟΣ:

Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

email: a.filias@pde.gov.gr

email: organosi.pde@gmail.com

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:  

ΠΟΜΗΤΕΔΥ

email: info@pomitedy.gr

         

 ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (θέσεις ευθύνης)

 

Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 15/24-6-2021 έγγραφού μας, προς ενίσχυση των αναφερομένων σε αυτό, σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αριθμό πρωτ. 50129/5-7-2021 (ΑΔΑ:6ΨΙΒ46ΜΤΛ6-Κ1Ν) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), που σύμφωνα με αυτή δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν και οι υπάλληλοι εκπαιδευτικής βαθμίδας Τ.Ε.

Όπως γίνεται αντιληπτό κάθε είδους αποκλεισμός ή περιορισμός, των συναδέλφων που ανήκουν στην κατηγορία Τ.Ε. από οποιαδήποτε θέση ευθύνης στον υπό τροποποίηση Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  θα αποτελεί κατάφορη αδικία για το σύνολο των συναδέλφων Τ.Ε. και θα παραβιάζει κάθε έννοια της λογικής, αφού στη μία Περιφέρεια θα μπορούν να είναι Γενικοί Διευθυντές και στην άλλη θα υπάρχουν περιορισμοί για την κατάληψη θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος.

Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία  και επιπρόσθετες διευκρινήσεις για την επίτευξη της βέλτιστης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών μέσα από ένα πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας και θεωρούμε ότι μπορείτε να συμβάλλετε προς αυτή την κατεύθυνση.Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (θέσεις ευθύνης)

 


Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,

      Πύργος      24 Ιουνίου 2021      

 τηλ.: 2621363703, 6974725957

                 Αριθ. Πρωτ.:   15

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

email: a.filias@pde.gov.gr

email: organosi.pde@gmail.com

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:

1.   Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

email: grafeio.pde@pde.gov.gr

2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας

email: v.giannopoulos@pde.gov.gr

3. Εκτελεστικό Γραμματέα

email: g.syrmos@pde.gov.gr

4. ΠΟΜΗΤΕΔΥ

email: info@pomitedy.gr

 

 

 

 ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (θέσεις ευθύνης)

 

 

Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).

 

Έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της επεξεργασίας και διαμόρφωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με το παρόν έγγραφο σας καταθέτουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας, σχετικά με την επιλογή των κατηγοριών των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης συμμετέχοντας στη διαβούλευση.

Επισημαίνουμε τα κάτωθι:

·      Στο Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται σαφέστατα ότι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος.

·      Ο Ν. 4674/2020 στο άρθρο 45, τροποποιώντας το Ν. 3528/2007 και το Ν. 4369/2016, προβλέπει σαφέστατα κατάληψη των θέσεων προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και επιπέδου Τμήματος από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ η ΤΕ ή ΔΕ, με τους υπάλληλους της ΠΕ και της ΤΕ κατηγορίας να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται ως στελέχη των Υπηρεσιών του Δημοσίου.

·      Με τον ίδιο νόμο η διαδικασία για τις κρίσεις των προϊσταμένων βασίζεται στην ποσοτική – ποιοτική μέτρηση των τυπικών προσόντων των στελεχών των Υπηρεσιών, που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό να αξιοποιηθούν στο σύνολο οι πλέον άξιοι και ικανοί και ειδικότερα προβλέπεται η:

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης

β)  Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης

γ)  Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης,

δ)  Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

·           Στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης διευκρινίζεται σαφέστατα ότι: «Κατά τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη κατ’ αρχήν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ., με επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η διοίκηση να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη και ότι «η αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97, παρ. δ’ του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου».

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι ξεκάθαρη η βούληση της Πολιτείας να προβλέπονται για όλες τις θέσεις προϊσταμένων υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και στα Τμήματα υπάλληλοι και της ΔΕ κατηγορίας.

 

 Πέραν όμως της νομοθετικής τεκμηρίωσης υπάρχει και η ηθική τεκμηρίωση που αφορά τον απαράδεκτο αποκλεισμό πολλών στελεχών με Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, πτυχία ξένων γλωσσών, με προϋπηρεσία σε θέσεις προϊσταμένων, Διευθυντών κλπ., γεγονός που αντίκειται στην αξιοκρατική διαχείριση των νόμων του κράτους δικαίου, σύμφωνα με την οποία πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους καλύτερους (μετά και την αξιολόγηση βάση αντικειμενικών κριτηρίων του Ν. 4674/2020) να διεκδικούν τις θέσεις ευθύνης. Είναι απαράδεκτος και αντιδεοντολογικός ο οποιοσδήποτε αποκλεισμός της υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας, καθώς παραβιάζει την αρχή της ισότητας και ουσιαστικά διακρίνει υπαλλήλους της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε ικανούς και ανίκανους. Επιπλέον, κάτι τέτοιο είναι πιθανό να οδηγήσει πολλά και έμπειρα στελέχη της Περιφέρειας στην επιδίωξη αλλαγής υπηρεσίας μέσω του κύκλου κινητικότητας λόγω της μη δυνατότητας εξέλιξης.

Τέλος, είναι σημαντικό για ακόμη μια φορά να τονίσουμε ότι η Διοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει στους υπαλλήλους της, τη δυνατότητα εξέλιξης και το κίνητρο να επιμορφωθούν, να αναβαθμιστούν ως επιστήμονες με την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων κλπ, ώστε με τις πρόσθετες γνώσεις και το ενδιαφέρον τους να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, τους οποίους συνοπτικά σας παρουσιάσαμε, αλλά και για να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενα ζητήματα αιτήσεων ακυρότητας, θεωρούμε ότι η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς τις θέσεις ευθύνης, πρέπει να είναι συμβατή  με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2142/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση – αιτιολόγηση για τις κατηγορίες και τους κλάδους που θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων. Με αυτό το τρόπο θα διασφαλιστεί ότι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και τελικώς μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται να καταλαμβάνουν τις θέσεις οι πλέον ικανοί, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία  και επιπρόσθετες διευκρινήσεις για την επίτευξη της βέλτιστης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών μέσα από ένα πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας και θεωρούμε ότι μπορείτε να συμβάλλετε προς αυτή την κατεύθυνση.