Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Διαδικασία δημιουργίας μητρώου δικαιούχων πόρου 2,5‰
Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,
            Πύργος   6 Νοεμβρίου 2019      
 τηλ.: 2621363703, 6974725957
             Αριθ. Πρωτ.: 32  


ΠΡΟΣ:    Μέλη Σ.Υ.ΜΗ.Δ.Υ. Ηλείας

ΚΟΙΝ.:    Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.ΘΕΜΑ:
Διαδικασία δημιουργίας μητρώου δικαιούχων πόρου 2,5‰

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
όπως γνωρίζετε μετά την ψήφιση του Νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/23-5-2019) στο άρθρο 14 του οποίου προβλέπεται η δημιουργία πόρου 2,5‰ με δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., ακολούθησε η υπ’ αρ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 /1-7-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2780/τ. Β΄/4-7-2019) που ορίζει το ΤΜΕΔΕ ως φορέα διακίνησης και απόδοσης του πόρου στους δικαιούχους.
Σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Γενικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
1. Την Συμπληρωματική Απογραφική Αίτηση - Δήλωση που σας αποστέλλουμε συνημμένα και στην οποία θα αναγράφεται ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού στον οποίον θα πρέπει να είναι οι πρώτοι δικαιούχοι.
2. Φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας στο οποίο αναγράφεται ο ΙΒΑΝ και οι δικαιούχοι. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι προτιμότερο να είναι των τραπεζών Αττικής ή Εθνικής, ώστε οι συνάδελφοι να μην επιβαρύνονται με έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών. Η τράπεζα Αττικής, λόγω της σχέσης που έχει με το ΤΜΕΔΕ,  έχει ήδη διαμορφώσει και θα μας ενημερώσει προσεχώς για το πακέτο προσφορών που θα παρέχει σε όσους την επιλέξουν.
3. Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους κατάστασης, την οποία θα χορηγήσει ο εργασιακός τους φορέας (όπως αναφέρει η Υπουργική Aπόφαση) και στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ειδικότητα, η εργασιακή σχέση, η ημερομηνία πρόσληψης και οπωσδήποτε ότι είναι διορισμένοι και υπηρετούν στον κλάδο των ΤΕ Μηχανικών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και του Δ.Σ. του συλλόγου μας :
  • Κάθε νέο μέλος ή μέλος το οποίο δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 30 € για την Ομοσπονδία.
  • Μέλη των οποίων η συνδρομή εισπράττεται  μέσω της ΕΑΠ πριν από τις 30/9/2017 δεν οφείλουν να καταβάλλουν καμία εισφορά.
  • Μέλη των οποίων η συνδρομή εισπράττεται μέσω της ΕΑΠ μετά την 1/10/2017 θα καταβάλλουν για την Ομοσπονδία το ποσό που υπολείπεται των 30 €.
  • Μέλη τα οποία διορίστηκαν μετά τις 30/9/2016 θα καταβάλλουν το ποσό που αναλογεί στο χρόνο Υπηρεσίας τους.
Το ποσό των 30 € προς την Ομοσπονδία μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις με παρακράτηση του από το ΤΜΕΔΕ όταν θα αρχίσει η καταβολή του πόρου.

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνει την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 ώρες 12:00-15:00 στα γραφεία του Συλλόγου των υπαλλήλων της Π.Ε. Ηλείας.

Για οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο του Συλλόγου στο τηλέφωνο 6974725957.


                                                                 Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                       Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.