Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στην οποία εγκρίθηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός.
Στην συνέλευση παραβρέθηκαν πάρα πολύ συνάδελφοι από τις περισσότερες υπηρεσίες του Ν. Ηλείας καθώς και η Ταμίας της Ομοσπονδίας Αικατερίνη Μπρίλη η οποία μετέφερε μήνυμα του προέδρου της Ομοσπονδίας Κων/νου Αγγελίδη και στην συνέχεια ενημέρωσε το σύνολο των συναδέλφων για τις τρέχουσες κλαδικές εξελίξεις.

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Τρεις αλλαγές στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου

Τρεις αλλαγές - ρυθμίσεις στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.
1. Στον Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 226/27-10-2011) προβλεπόταν η μη προσμέτρηση για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου του πλεονάζοντος χρόνου που απέμενε μετά την αρχική του ένταξη στο βαθμολόγιο.
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε έξι συνολικά βαθμούς κατά φθίνουσα σειρά ως εξής: Βαθμός Α', Βαθμός Β', Βαθμός Γ', Βαθμός Δ', Βαθμός Ε', Βαθμός ΣΤ'. Με την πρόσφατη ψήφιση του νέου Νόμου 4038/2012 καταργείται από τότε που ίσχυσε η μη προσμέτρηση για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου του πλεονάζοντος χρόνου που απέμενε μετά την αρχική του ένταξη στους οικείους βαθμούς.
Κατόπιν αυτών, τυχόν χρόνος που πλεονάζει μετά την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετίας ή τριετίας (ανάλογα με τον βαθμό) για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του ίδιου βαθμού.
2. Παράλληλα, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου των αποδοχών που ελάμβανε τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, είτε από την οργανική του θέση είτε από τη θέση στην οποία είναι αποσπασμένος, αυτή η μείωση κατανέμεται ως εξής:
* 25% μείωση από 1/11/2011 επί των συνολικών αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου.
* Η υπερβάλλουσα μείωση κατανέμεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από τη λήξη του πρώτου έτους εφαρμογής (30/10/2012), δηλαδή από 1/11/2012.
Παράδειγμα. Εστω ότι υπάλληλος με το νέο μισθολόγιο έχει μείωση αποδοχών 40%. Σύμφωνα με τα ανωτέρω: Από 1/11/2011, περικόπτεται το 25% των συνολικών αποδοχών που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011. Η υπερβάλλουσα μείωση (15%) περικόπτεται κατά το ένα τρίτο (5%) από την 1/11/2012, επιπλέον κατά 5% από 1/11/2013 και ολόκληρη (επιπλέον 5%) από 1/11/2014, οπότε ο υπάλληλος από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν λαμβάνει τις αποδοχές του σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου.
3. Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό αύξησης ή μείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων που απουσιάζουν νόμιμα από την υπηρεσία τους, όπως σε περίπτωση απόσπασης, διάθεσης, αδειών που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα κ.λπ., ως αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων κατά τον τελευταίο μήνα (Οκτώβριος 2011) πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου νοούνται αυτές που θα αντιστοιχούσαν στην οργανική τους θέση με την επιστροφή τους σε αυτήν, ακόμη και αν δεν καταβάλλονταν κατά τον μήνα αυτό. Εννοείται ότι για τη σύγκριση των αποδοχών εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στις αποδοχές του υπαλλήλου και αμοιβές ή αποζημιώσεις που ελάμβανε λόγω απόσπασης σε άλλη υπηρεσία. Η τυχόν υπερβάλλουσα μείωση που προκύπτει από τη σύγκριση των ανωτέρω αποδοχών καταβάλλεται για όσο χρόνο ο υπάλληλος είναι αποσπασμένος.
Στην περίπτωση λήξης της απόσπασής του και επιστροφής του στην οργανική του θέση, η σύγκριση των αποδοχών του για τον προσδιορισμό τυχόν αύξησης ή μείωσης υπολογίζεται επί των αποδοχών της οργανικής του θέσης που αντιστοιχούσαν κατά το τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου.

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Καταστρατήγηση του Ν. 3839/2010 από τους Δήμους Ήλιδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας ΚρεστένωνΠύργος 13-2-2012      

Αριθ. Πρωτ.: 3 


ΠΡΟΣ:
1.    Δήμαρχο Ήλιδας 
ΦΑΞ: 26220 25948
2.    Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας
ΦΑΞ: 26240-23124
3.    Δήμαρχο Ζαχάρως
ΦΑΞ: 26250-36214
4.    Δήμαρχο Ανδρίτσαινας Κρεστένων
ΦΑΞ: 26250-23666

ΚΟΙΝ.:
1.    Γενικό Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΦΑΞ: 2610-421799
2.    Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Ν. Ηλείας
3.    Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.


ΘΕΜΑ:
Καταστρατήγηση του Ν. 3839/2010 από τους Δήμους Ήλιδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας Κρεστένων
ΣΧΕΤ.:
1.        το υπ΄ αριθ. 3/9-2-2011 μας
2.        η υπ΄ αριθ. 284/2011 απόφαση Δ.Σ.  Δήμου Ήλιδας
3.        η υπ΄ αριθ. 165/2011 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρέστενων
4.        η υπ΄ αριθ. 216/2011 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
5.        η υπ΄ αριθμ. 187/2011 Δ.Σ. Δήμου Ζαχάρως


            Με τις αναφερόμενες σχετικές αποφάσεις τα Δημοτικά σας Συμβούλια προχώρησαν στην έγκριση των νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου να προσαρμοστούν οι Υπηρεσίες σας στην νέα αρχιτεκτονική δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης που όριζε ο Ν. 3852/2010.
            Στους νέους οργανισμούς σας όμως, γίνεται κατάφορη παραβίαση του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α΄) με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 84 του Ν. 3528/07(ΦΕΚ 26 Α΄) που αφορά τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων. Σύμφωνα με την αναφερόμενη τροποποίηση ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3528/07 στις διατάξεις του υπάγονται και  οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει ρύθμιση για τους κλάδους που έχουν προτεραιότητα στην κατάληψη θέσεως προϊσταμένου στο Ν.3584/07 σύμφωνα με το άρθρο 87. Η επίκληση του άρθρου 99 περί προβαδίσματος για την συγκεκριμένη περίπτωση είναι άτοπη και παραπλανητική και δεν αφορά την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων αλλά ενδεχομένως το μισθολογικό προβάδισμα και το μέχρι πρότινος προβάδισμα στην λήψη των βαθμών. Εξάλλου αντίστοιχο άρθρο για το προβάδισμα συμπεριλαμβάνει και ο Ν. 3528/07 (άρθρο 97) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος Νόμος αυτοαναιρείται, καταργώντας την ξεκάθαρη διατύπωση του στο άρθρο 84.
            Στο μέρος Ε΄ των οργανισμών σας και στο ανάλογο άρθρο που αναφέρεται στις θέσεις προϊσταμένων χρησιμοποιείται ο όρος «εν ελλείψει» για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου από υπάλληλο κλάδου ΤΕ.
Η χρησιμοποίηση αυτού του όρου εναντιώνεται στην ισχύουσα νομοθεσία καθιστώντας τους νέους Ο.Ε.Υ. καταχρηστικούς, βλάπτοντας τα συμφέροντα των μελών μας και αποτελούν παραφωνία έναντι της πλειοψηφίας των νέων Ο.Ε.Υ. σε όλη την Ελλάδα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογός μας σας είχε ενημερώσει με το υπ΄ αριθ.  3/9-2-2011 έγγραφό του, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξει την ισχύουσα νομοθεσία και  το κύρος της τοπικής αυτοδιοίκησης από την λήψη εσφαλμένων αποφάσεων. Δυστυχώς αγνοηθήκαμε.
Εντύπωση επίσης μας προκαλεί και το γεγονός, ότι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Ν. Ηλείας γνωμοδοτεί θετικά και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εγκρίνει τις σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και αυτές δημοσιεύονται  στα ΦΕΚ 231 τ. Β΄/2012, 236 τ. Β΄/2012, 1963 τ. Β΄/2011 και 3131 τ. Β΄/2011, παρόλο που το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ΄ αριθ. 31983/2011 εγκύκλιό του  (ΑΔΑ : 4ΑΣΒΝ-ΟΝΛ) αναφέρει «….να επιλεγούν οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με τη διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010» διευκρινίζοντας με αυτό τον τρόπο την ισχύ εφαρμογής του Ν. 3839/2010 και στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
Ο Σύλλογός μας θεωρεί ότι θα πρέπει τα Δημοτικά Συμβούλια να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση της αδικίας με την τροποποίηση των αναφερόμενων ΟΕΥ. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεωθούμε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία των μελών μας και την διαφύλαξη του κύρους του Συλλόγου μας.
Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις προθέσεις σας.


Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. ΓραμματέαςΑσημακόπουλος Ανδρέας
Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.
Η ΠρόεδροςΣωτηροπούλου Διονυσία
Τοπ/φος Μηχ/κος Τ.Ε.


Ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας για την διαπίστευση των Δημοσίων ΚΤΕΟ


Πύργος 13/3/2012      

Αριθ. Πρωτ.: 4 
ΠΡΟΣ:
κ. Απόστολο Κατσιφάρα
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
Φαξ: 2610-452176ΚΟΙΝ:
κ. Χαράλαμπο Καφύρα
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας


ΘΕΜΑ:
Ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας για την διαπίστευση των Δημοσίων ΚΤΕΟ


κ. Περιφερειάρχη,
τα δημόσια ΚΤΕΟ έχουν στοχοποιηθεί με σκοπό το κλείσιμό τους, προς όφελος των Ιδιωτικών. Άλλη μια αρμοδιότητα του Δημοσίου τομέα οι υπεύθυνοι μεθοδικά σχεδιάζουν να την παραδώσουν σε ιδιώτες με ότι συνεπάγεται αυτό σε μια εύθραυστη και νεφελώδη περίοδο για το Δημόσιο.
Ο Νόμος 3897/10 (ΦΕΚ 208 Α΄) στο άρθρο 5 προβλέπει ότι όσα από τα Δημόσια ΚΤΕΟ δεν διαπιστευτούν εντός 18 μηνών από την δημοσίευση του Νόμου, θα απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν δελτία τεχνικού ελέγχου μέχρι την διαπίστευσή τους. Επίσης σε όλα τα δημόσια ΚΤΕΟ έχει εγκατασταθεί τουλάχιστον μια σύγχρονη γραμμή ελέγχου αυτοκινήτων η οποία καλύπτει στο σύνολο της το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.
Παρόλα αυτά όμως το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση της απαιτούμενης Υπουργικής Απόφασης με την οποία να καθορίζονται οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα δημόσια ΚΤΕΟ, όπως αντίστοιχα έχει γίνει και με τα ιδιωτικά, προκειμένου να διαπιστευτούν.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η διαδικασία της πιστοποίησης τους θα είναι εφικτή αφού εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση και ο αντίστοιχος φορέας αναθέσει την διαδικασία στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. ή άλλο ισότιμο φορέα.
κ. Περιφερειάρχη,
με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις και δημοσιεύματα που αφορούν το κλείσιμο των Δημοσίων ΚΤΕΟ, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναλάβετε την πολιτική πρωτοβουλία, ώστε όχι μόνο να το αποτρέψετε, αλλά και να εκδοθεί το προαπαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο, με τις παράλληλες ενέργειες σας για την διαπίστευση όλων των ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας


Ασημακόπουλος Ανδρέας
Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.
Η Πρόεδρος


Σωτηροπούλου Διονυσία
Τοπ/φος Μηχ/κος Τ.Ε.


Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός


Κατατέθηκε την Πέμπτη 8 Μαρτίου στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ