Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Καταστρατήγηση του Ν. 3839/2010 από τους Δήμους Ήλιδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας ΚρεστένωνΠύργος 13-2-2012      

Αριθ. Πρωτ.: 3 


ΠΡΟΣ:
1.    Δήμαρχο Ήλιδας 
ΦΑΞ: 26220 25948
2.    Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας
ΦΑΞ: 26240-23124
3.    Δήμαρχο Ζαχάρως
ΦΑΞ: 26250-36214
4.    Δήμαρχο Ανδρίτσαινας Κρεστένων
ΦΑΞ: 26250-23666

ΚΟΙΝ.:
1.    Γενικό Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΦΑΞ: 2610-421799
2.    Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Ν. Ηλείας
3.    Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.


ΘΕΜΑ:
Καταστρατήγηση του Ν. 3839/2010 από τους Δήμους Ήλιδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας Κρεστένων
ΣΧΕΤ.:
1.        το υπ΄ αριθ. 3/9-2-2011 μας
2.        η υπ΄ αριθ. 284/2011 απόφαση Δ.Σ.  Δήμου Ήλιδας
3.        η υπ΄ αριθ. 165/2011 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρέστενων
4.        η υπ΄ αριθ. 216/2011 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
5.        η υπ΄ αριθμ. 187/2011 Δ.Σ. Δήμου Ζαχάρως


            Με τις αναφερόμενες σχετικές αποφάσεις τα Δημοτικά σας Συμβούλια προχώρησαν στην έγκριση των νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου να προσαρμοστούν οι Υπηρεσίες σας στην νέα αρχιτεκτονική δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης που όριζε ο Ν. 3852/2010.
            Στους νέους οργανισμούς σας όμως, γίνεται κατάφορη παραβίαση του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α΄) με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 84 του Ν. 3528/07(ΦΕΚ 26 Α΄) που αφορά τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων. Σύμφωνα με την αναφερόμενη τροποποίηση ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3528/07 στις διατάξεις του υπάγονται και  οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει ρύθμιση για τους κλάδους που έχουν προτεραιότητα στην κατάληψη θέσεως προϊσταμένου στο Ν.3584/07 σύμφωνα με το άρθρο 87. Η επίκληση του άρθρου 99 περί προβαδίσματος για την συγκεκριμένη περίπτωση είναι άτοπη και παραπλανητική και δεν αφορά την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων αλλά ενδεχομένως το μισθολογικό προβάδισμα και το μέχρι πρότινος προβάδισμα στην λήψη των βαθμών. Εξάλλου αντίστοιχο άρθρο για το προβάδισμα συμπεριλαμβάνει και ο Ν. 3528/07 (άρθρο 97) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος Νόμος αυτοαναιρείται, καταργώντας την ξεκάθαρη διατύπωση του στο άρθρο 84.
            Στο μέρος Ε΄ των οργανισμών σας και στο ανάλογο άρθρο που αναφέρεται στις θέσεις προϊσταμένων χρησιμοποιείται ο όρος «εν ελλείψει» για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου από υπάλληλο κλάδου ΤΕ.
Η χρησιμοποίηση αυτού του όρου εναντιώνεται στην ισχύουσα νομοθεσία καθιστώντας τους νέους Ο.Ε.Υ. καταχρηστικούς, βλάπτοντας τα συμφέροντα των μελών μας και αποτελούν παραφωνία έναντι της πλειοψηφίας των νέων Ο.Ε.Υ. σε όλη την Ελλάδα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογός μας σας είχε ενημερώσει με το υπ΄ αριθ.  3/9-2-2011 έγγραφό του, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξει την ισχύουσα νομοθεσία και  το κύρος της τοπικής αυτοδιοίκησης από την λήψη εσφαλμένων αποφάσεων. Δυστυχώς αγνοηθήκαμε.
Εντύπωση επίσης μας προκαλεί και το γεγονός, ότι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Ν. Ηλείας γνωμοδοτεί θετικά και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εγκρίνει τις σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και αυτές δημοσιεύονται  στα ΦΕΚ 231 τ. Β΄/2012, 236 τ. Β΄/2012, 1963 τ. Β΄/2011 και 3131 τ. Β΄/2011, παρόλο που το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ΄ αριθ. 31983/2011 εγκύκλιό του  (ΑΔΑ : 4ΑΣΒΝ-ΟΝΛ) αναφέρει «….να επιλεγούν οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με τη διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010» διευκρινίζοντας με αυτό τον τρόπο την ισχύ εφαρμογής του Ν. 3839/2010 και στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
Ο Σύλλογός μας θεωρεί ότι θα πρέπει τα Δημοτικά Συμβούλια να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση της αδικίας με την τροποποίηση των αναφερόμενων ΟΕΥ. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεωθούμε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία των μελών μας και την διαφύλαξη του κύρους του Συλλόγου μας.
Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις προθέσεις σας.


Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. ΓραμματέαςΑσημακόπουλος Ανδρέας
Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.
Η ΠρόεδροςΣωτηροπούλου Διονυσία
Τοπ/φος Μηχ/κος Τ.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου