Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Εγκύκλιος 18/2016 του Υπουργείου Υποδομών,Μεταφορών & Δικτύων σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του Ν.4412/2016 ΔημόσιεςΣυμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18
Αθήνα, 19/10/2016
Αρ. πρωτ.: ΔΝΣα΄/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ.
ΑΔΑ : 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «ΔημόσιεςΣυμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. Πρωτ. ΔΝΣβ΄/οικ.58220/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/07-09-2016 εγκύκλιος της
υπηρεσίας μας.


Σε σχέση με ερωτήματα που επανειλημμένα έχουν υποβληθεί προς την υπηρεσία μας, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
1 ) Αναφορικά με την εφαρμογή Προτύπων τευχών δημοπράτησης έργων και μελετών ήδη εκδόθηκε η με Α.Π. 4584/30-09-2016 εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) την οποία μπορείτε να κατεβάσετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20160930_4584-Apanthsh-Protypa-Teyxhn4412. pdf , σύμφωνα με την οποία οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς που ενδιαφέρονται να δημοπρατήσουν έργα και μελέτες μπορούν να προχωρήσουν στις σχετικές δημοπρατήσεις με τα ήδη ισχύοντα τεύχη, κάνοντας ταυτοχρόνως τις αναγκαίες προσαρμογές, ώστε για τις αναθέσεις έργων και μελετών άνω των ορίων της οδηγίας να ενσωματωθούν οι
προβλέψεις των διατάξεων της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ όπως αυτή μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄147)) και για κάτω των ορίων της οδηγίας να περιληφθούν τυχόν τροποποιήσεις που
εισήχθησαν με το νέο νόμο (παρ.13 του άρθρου 376 του Ν.4412/16).
Προς διευκόλυνσή σας, τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τεύχους διακήρυξης.
2) Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση των νόμων 3669/2008 και 3316/2005, οι οποίες δεν καταργούνται ρητά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 377 του ν.4412/16 και δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ν.4412/16, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την έκδοση των νέων προβλεπομένων αποφάσεων. Σχετική προς αυτό είναι και η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του ν.4412/16: «η απλή κατάργηση της εξουσιοδοτικής διάταξης δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια και την κατάργηση των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν βάσει αυτής.»
Προς τούτο ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων 3669/2008 και 3316/2005 όπως:
(α) ο «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών», ο οποίος εγκρίθηκε με την ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/06/4-7-2006 Αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, εξακολουθεί να εφαρμόζεται αναλογικά στις συμβάσεις του ν.4412/16, μέχρι την έκδοση της
Υ.Α. της περίπτωσης (δ) της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν.4412/16.
(β) Η με αρ. πρωτ. 3434/15-11-2005 Εγκύκλιος 38: «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων», σύμφωνα με τον ν.3316/05 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
(γ) Ομοίως, μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ν.4412/16, ισχύουν τα ενιαία τιμολόγια που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του ν.3669/08.
3) Αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/16 και με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί και λειτουργήσει το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων (παρ.6 του σχετικού άρθρου) μέσω του οποίου θα διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις, οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς μπορούν να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) μέχρι την ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος. Συμπληρωματικά των όσων αναφέρονται στο σημείο (1) εναπόκειται στην κρίση της ΕΑΑΔΗΣΥ το αν θα εκδοθεί πρότυπο τεύχος απλοποιημένης προκήρυξης για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 τουν.4412/16.
4) Σχετικά με το άρθρο 153 του ν.4412/16 σας πληροφορούμε ότι αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ διορθώσεων, προκειμένου να αποτυπωθεί η ψηφισθείσα (ορθή) διάταξη (η οποία και είναι αναντίστοιχη με την τελικώς δημοσιευθείσα).
5) Διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την 8/8/2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου) συνεχίζονται, ολοκληρώνονται και εκτελούνται με βάσει το καθεστώς που
ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης των διαδικασιών ή τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης προσδιορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του νόμου για συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων αντίστοιχα.
Για όσες αναθέτουσες αρχές δεν έχουν αναρτήσει στο ΚΗΜΔΗΣ προκήρυξη της σχετικής σύμβασης, αν και προβλεπόταν με βάση το προϊσχύσαν καθεστώς, πριν τις 8.8.2016 οφείλουν να προβούν αμελλητί στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία καταχωρήσεις των σχετικών στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.
6) Όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις κρίσιμο σημείο για την εφαρμογή του παλιού ή του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η ημερομηνία σύναψης της
σύμβασης απευθείας ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο (άρθρο 23 ν.2690/99).
7) Στην περίπτωση που ένας διαγωνισμός, του οποίου η διακήρυξη είχε δημοσιευτεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4412/16, κηρύσσεται άγονος μπορούν να επαναληφθούν οι διαδικασίες άλλες δύο φορές με την ίδια διακήρυξη σε εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.3669/08. Αν και στις δύο επαναλήψεις δεν υπάρξει συμμετοχή τότε γίνεται νέα δημοσίευση της διακήρυξης και εφαρμόζεται πλέον ο ν. 4412/16.
8) Όσον αφορά τον ορισμό των εννοιών «έργο», «εργασία», «παροχή υπηρεσιών» κ.α., πέρα από τους ορισμούς που παρατίθενται στο άρθρο 2 του νόμου, οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του «Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)», σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4412/16.
9) Το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (βλ. περ.67 άρθρου 377) από τον νέο νόμο επομένως εξακολουθεί να ισχύει για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Αντιθέτως, τα άρθρα 9, 10, 14, 16, και 17 του π.δ. 171/ 1987 έχουν ήδη καταργηθεί με την περ. 67 της παρ.1 του ν. 4412/16.
10) Για την εφαρμογή του άρθρου 52 δεν προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου διαφοροποίηση που να σχετίζεται με τα κατώτερα όρια που ορίζονται στο άρθρο 5 αυτού.
11) Γνωμοδοτούντα όργανα για την εξέταση των ενστάσεων του άρθρου 127 του νόμου είναι οι επιτροπές που κάθε φορά καθορίζονται με βάση τις οργανικές διατάξεις του κάθε φορέα.
12) Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα, π.χ. φυσικές καταστροφές, είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 32 του νόμου, για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αντί του άρθρου 118.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Εγκύκλιος για αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΑΔΑ : ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ


Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αναπλήρωση  των προϊσταμένων οργανικών 

ΑΔΑ : ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ


Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574
ΘΕΜΑ : «Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων»
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, μετά και τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4369/2016, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3839/2010 (Α’ 51), ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης. Επισημαίνεται δε ότι σε κάθε περίπτωση η αναπλήρωση αποτελείπροσωρινό τρόπο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης στο πλαίσιο της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4369/2016 (Α’ 33) και σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.3ΐ.52/2266/οικ.9ΐ65/30-3-20ΐ6 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ), οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων κατετάγησαν στους νέους βαθμούς των άρθρων 80 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4369/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016.
Επιπλέον, στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 προβλέπονται τα εξής: «Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι».
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις διευκρινίζονται τα εξής όσον αφορά την αναπλήρωση προϊστάμενων με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υ.Κ., ιδίως κατόπιν της κατάταξης των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς:
Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει κατ' αρχήν να πληρούνται σωρευτικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υ.Κ. περί αναπλήρωσης προϊσταμένων είναι οι εξής:
α) οι προς πλήρωση θέσεις προϊσταμένων να είναι θεσμοθετημένες, όπως προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις,
β) οι υπάλληλοι να ανήκουν σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται βάσει των οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις.
γ) να τηρείται το προβάδισμα των βαθμών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 87 του Υ.Κ., κυρίως όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αναπλήρωσης, όπου εν προκειμένω λαμβάνεται υπόψη και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό.
Στην περίπτωση δε εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 87 του Υ.Κ., σύμφωνα με τις οποίες«Το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο μπορείμε απόφασή του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου», διευκρινίζεται ότι και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται κατ' αρχήν υπόψη ο κλάδος του υπαλλήλου-προϊσταμένου, κανόνας ο οποίος δύναται να καμφθεί στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση της εν λόγω θέσης προϊσταμένου από υπάλληλο - προϊστάμενο, ο οποίος να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται βάσει των οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις και σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η δυνατότητα αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, ο οποίος εν προκειμένω θα πρέπει να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος- είτε κατόπιν επιλογής είτε κατόπιν τοποθέτησης βάσει ειδικής διάταξης- η θέση του προϊσταμένου της υποκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αυτή δεν κενούται, αλλά αντιθέτως αποτελεί και το νόμιμο έρεισμα για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης.
Τέλος, η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης συναρτάται μεταξύ άλλων με τη στελέχωση της εκάστοτε οργανικής μονάδας. Σε περίπτωση, δηλαδή, τοποθέτησης ή μετακίνησης υπαλλήλων σε οργανική μονάδα, στην οποία εφαρμόζονται ήδη οι διατάξεις περί αναπλήρωσης, θα πρέπει να εξετάζεται εκ νέου εάν, δεδομένης της εκάστοτε νέας στελέχωσης, πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Βάσει όλων των ανωτέρω και ειδικότερα δε στις περιπτώσεις που προβλέπεται διακριτική ευχέρεια της διοίκησης κατά τον ορισμό αναπληρωτή προϊσταμένου (π.χ. σε περίπτωση ομοιόβαθμων υπαλλήλων) κατά τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 87 του Υ.Κ., και λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς, παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος για την επανεξέταση των προϋποθέσεων άσκησης καθηκόντων ευθύνης με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης προκειμένου σε κάθε περίπτωση να τηρείται η αρχή της νομιμότητας και να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της
υπηρεσίας. Περαιτέρω, έστω και εάν οι διατάξεις περί αναπλήρωσης αποτελούν, όπως  προαναφέρθηκε, προσωρινό μέτρο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, στις περιπτώσεις που για αυτήν εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου και δεν γίνεται αυτοδικαίως, θα πρέπει πάντοτε στις σχετικές αποφάσεις να εμπεριέχεται αιτιολογία τόσο στις περιπτώσεις που ανατίθενται σε υπάλληλο καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου όσο και στις περιπτώσεις αντικατάστασης και ορισμού νέου προϊσταμένου με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης, εφόσον κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου απαιτείται η παύση ήδη αναπληρωτή προϊσταμένου για λόγους πρωτίστως τήρησης της αρχής της νομιμότητας και περαιτέρω για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αποτελεσματικής άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου.
Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται για την κοινοποίηση αυτής σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας  www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση - Ανθρώπινο Δυναμικό.


                                                         Ο Αναπληρωτής Υπουργός
                                                              Χρ. Βερναρδάκης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΠΟΜΗΤΕΔΥ

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις

To Υπουργείο Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
«Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»
Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδωτικών τεχνικών έργων και υποδομών της χώρας και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας αυτών επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Δευτέρα 17-10-2016 .
Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Χρήστος Σπίρτζης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

17 Οκτωβρίου 2016, 14:53 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.


«Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημοσίων υποδομών και λοιπές διατάξεις»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το εν λόγω σχέδιο Νόμου προσπαθεί να παρέμβει σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στην παραγωγή των δημόσιων και ιδιωτικών έργων, αλλά και στις οργανωτικές δομές που θα τα εξυπηρετήσουν. Δεν γίνεται όμως κατανοητό πως μπορεί να ταυτίζονται οι διαδικασίες παραγωγής ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Είναι θετικό ότι επιχειρείται ο έλεγχος του Δημοσίου στα ιδιωτικά έργα και πολλές θετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στα δημόσια έργα πρέπει να επεκταθούν και στα ιδιωτικά (εγγυήσεις, ποιοτικοί έλεγχοι κ.λ.π.) αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζονται οι διαδικασίες ελέγχου.

Στο σύνολο του σχεδίου Νόμου είναι φανερή η προσπάθεια της μετατροπής του ΤΕΕ από επιμελητήριο και τεχνικό σύμβουλο σε κρατικό μηχανισμό. Με την ανάθεση στο ΤΕΕ ρόλου ελεγκτή και αξιολογητή προσώπων και εταιριών που ασχολούνται με κατασκευές και μελέτες Δημοσίων έργων, επιτυγχάνεται τελικά η συνύπαρξη και συχνά η ταύτιση ελεγκτών και ελεγχόμενων σε βάρος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας.

Η προσπάθεια αυτή γίνεται για τους παρακάτω λόγους:
Α. Στo πλαίσιο της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών που θέλουν συρρίκνωση του Δημοσίου και εκχώρηση όλων των δομών του στους ιδιώτες.
Αυτό πραγματοποιείται συντονισμένα και μεθοδικά

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΝΕΟΥ   Δ.Σ.   Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ.


Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 6-10-2016 πραγματοποιήθηκε  η συγκρότησή του σε σώμα.

Αναλυτικά:

ΝΕΟ  Δ.Σ.  Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΥΝΑΜΗ
ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑ'Ι'ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΥΝΑΜΗ
ΜΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 9ου ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. - Η ΝΕΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 9ου ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. - Η ΝΕΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΕΔΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΔΡΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
60
7
2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΥΝΑΜΗ
15
2
1
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
14
2
---
ΣΥΝΟΛΟ
89
11
3


ΜΕΛΗ  Δ.Σ.  Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ.
1
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6
ΤΣΙΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΥΝΑΜΗ
9
ΜΠΑ'Ι'ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΥΝΑΜΗ
10
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
11
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ