Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Μηχανικούς ΤΕ του Δημόσιου ΤομέαΠύργος  21  Σεπτεμβρίου 2018      

                    Αριθ. Πρωτ.:  12       


 ΠΡΟΣ:
 Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
 email:  gram-ypourgou@yme.gov.gr,    


ΚΟΙΝ.:
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr


κ.  Υπουργέ,

Η θεσμοθέτηση και δημιουργία του πόρου 6 ‰ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου πριν από σχεδόν δύο χρόνια, ενώ πραγματικά αποτέλεσε αποκατάσταση ενός μέρους των συντριπτικών απωλειών που έχουν υποστεί λόγω της μνημονιακής βαρβαρότητας και ήταν κόντρα στην απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων και την υποβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών, ταυτόχρονα κατέδειξε με απόλυτο τρόπο τη μεροληπτική στάση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έναντι των Μηχανικών ΤΕ του Δημοσίου.
Αρχικά ήταν η καθοριστική σας παρέμβαση για τη συμφωνία με τις εργοληπτικές οργανώσεις, για τη δημιουργία πόρου μόνο για τους Μηχανικούς ΠΕ και στη συνέχεια η κωλυσιεργία – αδιαφορία που επιδεικνύετε επί δύο και πλέον χρόνια για την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών με τις εργοληπτικές ενώσεις και την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη δημιουργία αντιστοίχου πόρου για τους Μηχανικούς ΤΕ.
Όσο κι αν συνεχίζετε να μας αγνοείτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι Μηχανικοί ΤΕ του Δημοσίου, δεν έχουν καμία διαφοροποίηση ως προς τις δυνατότητες και τις ευθύνες με τους Μηχανικούς ΠΕ. Ως επιβλέποντες των έργων οι Μηχανικοί ΤΕ υπογράφουν πιστοποιήσεις που περιλαμβάνουν κρατήσεις (6‰) οι οποίες ενισχύουν τον πόρο μόνο των ΠΕ Μηχανικών, ενώ παράλληλα διατηρούν στο ακέραιο την οποιαδήποτε ποινική – αστική ευθύνη που μπορεί να προκύψει.  
Ζητούμε τα αυτονόητα, σταματήστε να πλήττετε βάναυσα την αξιοπρέπειά μας,  τερματίστε την εφαρμογή επιλεκτικών πολιτικών με συντεχνιακή κατεύθυνση, σεβαστείτε το έργο που προσφέρουν οι υπάλληλοι του κλάδου μας.

κ. Υπουργέ,
Πρέπει να αναλάβετε άμεσα τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες και για τους Μηχανικούς Τ.Ε.  τερματίζοντας το συστηματικό εμπαιγμό του κλάδου των ΤΕ Μηχανικών. Δώστε άμεσα βαρύτητα και ενδιαφέρον στο θέμα και προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία αντίστοιχου πόρου για τους Μηχανικούς ΤΕ του Δημοσίου. Η αποκατάσταση των ισορροπιών είναι συνδεμένη με την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και αποτελεί υποχρέωση σας.

                                                                                       Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
                    Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (θέσεις ευθύνης)Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,
Πύργος   19 Σεπτεμβρίου 2018      
 τηλ.: 2621363703, 6974725957
Αριθ. Πρωτ.: 11           ΠΡΟΣ:
     Γραφείο Περιφερειάρχη   
     email: grafeio.pde@pde.gov.gr
ΚΟΙΝ.:
1.    Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας   email: g.p.georgiopoulos@pde.gov.gr 
2.    Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης email: d.drivilas@pde.gov.gr
3.    Εκτελεστική Γραμματέα ΠΔΕ    email: d.maratou@pde.gov.gr
4.    Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας   email: gd.eslit@pde.gov.gr
5.     ΣΥΜΗΤΕΔΥ Αχαΐας  

6.    ΣΥΜΗΤΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας  
Κύριε Περιφερειάρχη

Προσφάτως ενημερωθήκαμε για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά σε αλλαγές στην οργανωτική διάρθρωση των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε και Αναπτυξιακού Προγρ/σμού Π.Δ.Ε και με το παρόν έγγραφο σας εκφράζουμε τις απόψεις μας σχετικά με το θέμα. 
Επισημάνουμε τα κάτωθι:
Η υπ’ αριθ. πρωτ.: 26109/5-6-2018 (ΑΔΑ:Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιος με Θέμα: Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που έσπευσε να εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών (όντας αναρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4178/2013 καθώς η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) έχει ανακληθεί από την υπ’ αριθμ. 40645/3-8-2018 εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου με το ίδιο θέμα και η μόνη που ισχύει (όπως σ’ αυτήν αναφέρεται) είναι η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795 /18-6-2018, ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
            Σύμφωνα με την εγκύκλιο του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Αριθ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018) διευκρινίζεται σαφέστατα ότι: «Κατά τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη κατ’ αρχήν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ., με επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η διοίκηση να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη και ότι «η αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97, παρ. δ’ του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου»
Επιπροσθέτως επισημαίνουμε ότι με το Ν. 4369/2016 η διαδικασία για τις κρίσεις των προϊσταμένων βασίζεται στην ποσοτική – ποιοτική μέτρηση των τυπικών προσόντων των στελεχών των Υπηρεσιών, που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό να αξιοποιηθούν στο σύνολο οι πλέον άξιοι και ικανοί και ειδικότερα προβλέπεται η:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης
β)  Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης
γ)  Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης.
Σε συνέχεια της επιχειρηματολογίας μας, είναι σημαντικό για ακόμη μια φορά να τονίσουμε ότι η Διοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει στους υπαλλήλους της τη δυνατότητα εξέλιξης και το κίνητρο να επιμορφωθούν, να αναβαθμιστούν ως επιστήμονες με την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων κλπ, ώστε με τις πρόσθετες γνώσεις και το ενδιαφέρον τους να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Η παράθεση του όρου «εν ελλείψει» παραπέμπει στις συνθήκες της Δημόσιας Διοίκησης της δεκαετίας του 70 και περιλαμβάνει μέσα της την παραδοχή ότι ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, είναι σε κάθε περίπτωση καλύτερος από ένα υπάλληλο της κατηγορίας ΤΕ, χωρίς να δίδεται η δυνατότητα στους συναδέλφους Μηχανικούς και των δύο κατηγοριών να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα ποσοτικά – ποιοτικά κριτήρια του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016!!!
Συνεπώς ο όρος «εν ελλείψει» είναι απόλυτα ειρωνικός και παρωχημένος.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, τους οποίους συνοπτικά σας παρουσιάσαμε, ζητούμε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να είναι συμβατή  μόνο με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2142/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως προς τη σχετική τεκμηρίωση των θέσεων ευθύνης.
Έτσι θα διασφαλίσετε ότι στις θέσεις προϊσταμένων θα προβλέπονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ώστε να έχουν και οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται να καταλαμβάνουν τις θέσεις οι πλέον ικανοί, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία  για την επίτευξη της βέλτιστης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών και ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας για το εξαιρετικά σημαντικό θέμα του Οργανισμού του Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

                                                                                  Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
              Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                        Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.