Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


  
Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,                            Πύργος    23 Νοεμβρίου 2016      
τηλ.: 2621363703                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  37
                                                                                         
                                                                                                   ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΘΕΜΑ   :   Παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).Το Σάββατο 19-11-2016 λάβαμε γνώση το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με το παρόν έγγραφο σας καταθέτουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας σχετικά με το θέμα.

Οι γενικές παρατηρήσεις μας σχετικά με το σχέδιο τροποποίησης ΟΕΥ είναι οι εξής:
    1.   Οι τροποποιήσεις του ΟΕΥ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα τους ΠΕ και ΤΕ Μηχανικούς, να μην εισάγουν έμμεσα διακρίσεις, να γίνονται χωρίς αποκλεισμούς κατηγοριών και σύμφωνα  με  την  φιλοσοφία  του Νομοθέτη για ανάδειξη των πλέον ικανών υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ.
2.      Η στελέχωση της Περιφέρειας με ΠΕ και ΤΕ Μηχανικούς θα πρέπει να είναι απολύτως αναλογική.
3.      Θα πρέπει σε όλα τα άρθρα του ΟΕΥ να εγγράφονται οι αντίστοιχες ειδικότητες των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
4.      Δεν είναι αποδεκτή η μη ύπαρξη ίδιων ειδικοτήτων ως δικαιουμένων να προΐστανται σε τμήματα με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο καθώς και κάθε  παράλειψη που στερεί τη δυνατότητα εξέλιξης σε συνάδελφους που τη δικαιούνται με βάση το κλάδο και την κατηγορία τους.
5.      Επισημαίνουμε ότι ο Ν. 4369/2016 ρθρο 29) δε διαχωρίζει και αντιμετωπίζει ισότιμα, όπως και προγενέστεροί του νόμοι, τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε.. 
    6. Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει κατανομή των Οργανικών θέσεων ανά Οργανική Μονάδα, αλλά ανά κλάδο και μάλιστα σε επίπεδο Περιφέρειας.
      7.   Δεν συμφωνούμε σε καμία περίπτωση με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην έδρα της Περιφέρειας, επειδή θα δημιουργηθούν πολλά ζητήματα με αρνητικό αντίκτυπο στις Περιφερειακές Ενότητες.
 
   Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις – προτάσεις αναφορικά με το σχέδιο του ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορούν το κλάδο μας σε σχέση με τις θέσεις ευθύνης:

Στο άρθρο 41, «Προϊστάμενοι Τμημάτων»

Α. στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρα) 

παρ 9.    Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Να προστεθεί η κατηγορία Τ.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Τοπογραφίας, Πολιτικών Μηχανικών
παρ 10.  Τμήμα Ωρίμανσης Έργων & Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στο συγκεκριμένο Τμήμα προκαλεί εντύπωση ότι προβλέπεται κατηγορία ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων ενώ δεν προβλέπεται αντίστοιχη ειδικότητα στη κατηγορία ΠΕ Μηχανικών.
παρ 11.  Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
Να προστεθεί και η Κατηγορία υπαλλήλων Τ.Ε. Μηχανικών  όλων των Κλάδων

Β. στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

παρ. 12.  Συγκοινωνιακών Έργων
Να προστεθεί και η κατηγορία Τ.Ε. Μηχανικών  ειδικότητας Τοπογραφίας, Πολιτικών
παρ. 13.  Τμήμα Εργαστηρίων
Στο συγκεκριμένο Τμήμα προκαλεί εντύπωση ότι προβλέπεται κατηγορία ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων ενώ δεν προβλέπεται αντίστοιχη κατηγορία ΠΕ Μηχανικών.
παρ. 14.  Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
Να προστεθεί και η Κατηγορία υπαλλήλων Τ.Ε. Μηχανικών  όλων των κλάδων

Η δυνατότητα εξέλιξης με βάση το κλάδο και την κατηγορία δεν πρέπει να στερείται από κανένα συνάδελφο. Εξάλλου στην εν λόγω Διεύθυνση παρατηρείται το εξωφρενικό φαινόμενο να έχει τη δυνατότητα ένας υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών (όλων των κλάδων) να κριθεί ως Προϊστάμενός της, ενώ δεν έχει τη δυνατότητα να κριθεί ως Προϊστάμενος σε Τμήματά της. 
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουμε τον Οργανισμό της Κεντρικής Μακεδονίας όπου στα αντίστοιχα Τμήματα δύναται να προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.

Γ. στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 

παρ. 44.  Τμήμα Πολιτικής Γης, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης της Γεωργίας
Να προστεθεί η κατηγορία Τ.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

Δ.  στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων 

παρ. 58. Τμήμα Εμπορίου
Να προστεθεί και η κατηγορία υπαλλήλων Τ.Ε. Μηχανικών
παρ.63. Τμήμα Εμπορίου Αγρινίου
Δεν προβλέπεται καθόλου κατηγορία Π.Ε. και Τ.Ε. Μηχανικών, οι οποίες προβλέπονται στο Τμήμα εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ε. Στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων

παρ. 67. Τμήμα ΚΤΕΟ

Να προστεθεί η φράση «σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ορθής λειτουργίας των δημόσιων ΚΤΕΟ» επειδή ο Προϊστάμενος του ΚΤΕΟ πρέπει να είναι οπωσδήποτε πιστοποιημένος ελεγκτής οχημάτων (Υ.Α. 20794/2222/3-5-2012, ΦΕΚ 1466/12 Β).

     Τέλος, σας γνωρίζουμε την πρόθεση του Συλλόγου μας, για άμεση και συνεχή συνεργασία τόσο με εσάς όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπηρετώντας έναν κοινό στόχο, αυτόν της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 
     Συνημμένα σας αποστέλλουμε παράρτημα με τις όλες παρατηρήσεις- αστοχίες που έχουμε εντοπίσει και θεωρούμε ότι πρέπει να διορθωθούν στο τελικό σχέδιο του Οργανισμού.
                                             Για το Δ.Σ.  


                                Ο  Πρόεδρος                                                Η Γεν. Γραμματέας
  
    
                         Θεόδωρος Τσίπας                                             Έλενα Περιστεροπούλου
                  Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

   
                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1.      Γραφείο Περιφερειάρχη   email: grafeio.pde@pde.gov.gr
2.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας   email: g.p.georgiopoulos@pde.gov.gr 
3.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας   email: gr.alexopoulos@pde.gov.gr
4.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας  email: anti@aitnia.pde.gov.gr
5.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας
6.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης email: d.drivilas@pde.gov.gr
7.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας email: regiodev@pde.gov.gr
8.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων   email:  g.lytras@pde.gov.gr   
9.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος email: n.balabanis@pde.gov.gr
10.  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης   email: k.mitropoulos@pde.gov.gr   
11.  Εκτελεστική Γραμματέα ΠΔΕ    email: d.maratou@pde.gov.gr
12.  Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας   email: gd.eslit@pde.gov.gr
13.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Ηλείας  email: sypeilias@gmail.com

14.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Αχαΐας  email : sypea@pde.gov.gr
15.   Σύλλογο Εργαζομένων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  
        email: tld1@aitnia.pde.gov.gr

16.  ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. email : info@pomitedy.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

13. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (έδρα) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων), ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ  Χημικών, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ή ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Περιβάλλοντος. (Λείπει   ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού)

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρα)
9. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών, Χωροταξίας, Τοπογράφων). (Λείπει ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογραφίας, Πολιτικών)

10. Στο Τμήμα Ωρίμανσης Έργων & Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Χημικών, Πολιτικών, Περιβάλλοντος), ΠΕ Χημικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγων) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δομικών Έργων), ΤΕ Περιβάλλοντος. (Λείπει ΠΕ Μηχανολόγων)

11. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (Λείπει   ΤΕ Μηχανικών)

Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων
12. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών, Χωροταξίας, Τοπογράφων). (Λείπει ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογραφίας, Πολιτικών)

13. Στο Τμήμα Εργαστηρίων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Χημικών, Πολιτικών, Περιβάλλοντος), ΠΕ Χημικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγων) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δομικών Έργων), ΤΕ Περιβάλλοντος. (Λείπει ΠΕ Μηχανολόγων)

14. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. (Λείπει   ΤΕ Μηχανικών)

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
44. Στο Τμήμα Πολιτικής Γης, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης της Γεωργίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων, Γεωλόγων), ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Τοπογράφων, Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων) ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. (Λείπει   ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών)

47. Στο Τμήμα Πολιτικής Γης Αιτωλοακαρνανίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Τοπογράφων, Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων) ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Τοπογράφων), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. (Λείπει   ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών)

Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (έδρα)
51. Στο Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων), ΠΕ Χημικών, ή ΤΕ Μηχανικών. (Λείπει   ΤΕ Περιβάλλοντος)


Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων
56. Στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγων) ή ΤΕ Μηχανικών. (Λείπει  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ Περιβάλλοντος)57. Στο Τμήμα Επαγγέλματος προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Μηχανικών. (Λείπει   ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού)

58. Στο Τμήμα Εμπορίου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Λείπει  ΤΕ Μηχανικών)

62. Στο Τμήμα Ανάπτυξης Αγρινίου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών , ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων), ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ή ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Λείπει  ΤΕ Περιβάλλοντος)

63. Στο Εμπορίου Αγρινίου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕ Τεχνικών. (Λείπει  ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών)

Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
67. Στο Τμήμα ΚΤΕΟ προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, Αεροναυπηγού) ή ΣΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, Αεροναυπηγού).
Να προστεθεί η φράση «σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ορθής λειτουργίας των δημόσιων ΚΤΕΟ» επειδή ο Προϊστάμενος του ΚΤΕΟ πρέπει να είναι οπωσδήποτε πιστοποιημένος ελεγκτής οχημάτων (Υ.Α. 20794/2222/3-5-2012, ΦΕΚ 1466/12 Β)


Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του Δημόσιου Τομέα - Έγγραφο προς βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ηλείας
Πύργος       2  Νοεμβρίου 2016      


Αριθ. Πρωτ.: 36           


  ΠΡΟΣ:
κ.  Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη

κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη

κ. Μάκη Μπαλαούρα

βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ηλείας

ΚΟΙΝ.:
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr
ΘΕΜΑ:
Δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους ΤΕ Μηχανικούς 
του Δημόσιου Τομέα

κ. Βουλευτά

Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας.
Με τον N.4412/8-8-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» δημιουργήθηκε ο πόρος  6‰ για τους Διπλωματικούς Μηχανικούς του Δημοσίου, κάτι σε καμία περίπτωση δεν μας βρίσκει αντίθετους, επειδή αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα για την αποκατάσταση των απωλειών που υπέστησαν τα προηγούμενα χρόνια. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε για τους Διπλωματικούς Μηχανικούς του Δημοσίου δεν αναπτύχθηκαν παράλληλες ή ενιαίες ενέργειες και για τους ΤΕ Μηχανικούς, γεγονός που αυτοδίκαια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εφαρμόζονται επιλεκτικές πολιτικές.
Σε συνάντηση αντιπροσωπίας του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τον Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ κ. Σπίρτζη στις 20 Μαΐου 2016, μεταξύ των άλλων θεμάτων που ετέθησαν, ήταν η επιτακτική ανάγκη να δοθεί αντίστοιχο επίδομα του 6και στους ΤΕ Μηχανικούς αποκαθιστώντας έτσι την χρόνια αδικία που υφίσταται ο κλάδος μας. Ο Υπουργός στην συνάντηση αυτή δεσμεύτηκε ότι αν υπάρξει συμφωνία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. με τις 5 εργοληπτικές οργανώσεις, τότε από την πλευρά του Υπουργείου του θα υπάρξει θετική νομοθετική ρύθμιση. Όμως 15 ημέρες μετά, στις 6 Ιουνίου 2016 με τον Ν. 4393/16 καταργήθηκε η κράτηση 6‰ που γινόταν στους λογαριασμούς των Δημοσίων έργων και συνεπώς και το επίδομα του 6των ΠΕ Μηχανικών.
Αιφνιδιαστικά στις 27 Ιουλίου εισήχθη στην βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος το Νομοσχέδιο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το οποίο περιελάμβανε νομοθετική βελτίωση με την οποία επικυρώνονταν η συμφωνία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ με τις Εργοληπτικές Οργανώσεις και δημιουργούνταν πάλι ο πόρος 6‰, μόνο για τους ΠΕ Μηχανικούς.
Στην συνέχεια με έγγραφα απευθυνθήκαμε επανειλημμένως προς τον αρμόδιο Υπουργό ζητώντας νέα συνάντηση μαζί του προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την δημιουργία ανάλογου πόρου και για τους ΤΕ Μηχανικούς, χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν κάποιες συναντήσεις και επαφές με συνεργάτες του.
            Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έλαβε εντολή από το πρόσφατο Συνέδριο για την δυναμική διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος του κλάδου μας, με κλιμάκωση των αντιδράσεων και των κινητοποιήσεων. Έχει ζητήσει ήδη εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό, έχει αποστείλει έγγραφο για ενημέρωση στον πρωθυπουργό, ζητώντας την παρέμβασή του και έχει ζητήσει από κυβερνητικά κόμματα ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ συνάντηση για ενημέρωση τους.
Δεδομένου ότι :
  • Οι ΤΕ Μηχανικοί απασχολούνται στα δημόσια έργα αντιστοίχως με τους ΠΕ Μηχανικούς, χωρίς καμία διαφοροποίηση ως προς τα μέσα και τις ευθύνες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και στην ταχύτερη απορρόφηση των διασφαλισμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων.
  • Ως επιβλέποντες των έργων οι ΤΕ Μηχανικοί υπογράφουν πιστοποιήσεις που περιλαμβάνουν κρατήσεις (6‰), οι οποίες θα ενισχύουν τον πόρο μόνο των ΠΕ Μηχανικών, δημιουργώντας αίσθημα αδικίας και συνθήκες έντασης και αντιπαλότητας μεταξύ ΠΕ και ΤΕ συναδέλφων Μηχανικών στις ήδη υποστελεχωμένες Υπηρεσίες που χρειάζονται κλίμα ηρεμίας και συνεργασίας για την πλήρη αξιοποίηση όλων των ικανών στελεχών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους.
  • Οι ΤΕ Μηχανικοί έχουν υποστεί και αυτοί αντίστοιχες τρομακτικές μισθολογικές μειώσεις με τους ΠΕ συναδέλφους τους, απολύτως δυσανάλογες της προσφοράς τους και της ευθύνης που επωμίζονται και είναι απολύτως δίκαιο το αίτημά τους για την δημιουργία αντίστοιχου πόρου.

Σας ζητούμε  στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας να παρέμβετε για την αποκατάσταση αυτής της νέας αδικίας σε βάρος του κλάδου μας, για τη δημιουργία πόρου και για τους ΤΕ Μηχανικούς, αντίστοιχου του πόρου 6‰ που δημιουργήθηκε για τους  συναδέλφους μας ΠΕ Μηχανικούς. 

  Για το Δ.Σ.
                        Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γεν. Γραμματέας                                                              

  
                   Θεόδωρος Τσίπας                                                                  Έλενα Περιστεροπούλου             Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.