Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Διαδικασία δημιουργίας μητρώου δικαιούχων πόρου 2,5‰
Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,
            Πύργος   6 Νοεμβρίου 2019      
 τηλ.: 2621363703, 6974725957
             Αριθ. Πρωτ.: 32  


ΠΡΟΣ:    Μέλη Σ.Υ.ΜΗ.Δ.Υ. Ηλείας

ΚΟΙΝ.:    Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.ΘΕΜΑ:
Διαδικασία δημιουργίας μητρώου δικαιούχων πόρου 2,5‰

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
όπως γνωρίζετε μετά την ψήφιση του Νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/23-5-2019) στο άρθρο 14 του οποίου προβλέπεται η δημιουργία πόρου 2,5‰ με δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., ακολούθησε η υπ’ αρ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 /1-7-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2780/τ. Β΄/4-7-2019) που ορίζει το ΤΜΕΔΕ ως φορέα διακίνησης και απόδοσης του πόρου στους δικαιούχους.
Σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Γενικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
1. Την Συμπληρωματική Απογραφική Αίτηση - Δήλωση που σας αποστέλλουμε συνημμένα και στην οποία θα αναγράφεται ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού στον οποίον θα πρέπει να είναι οι πρώτοι δικαιούχοι.
2. Φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας στο οποίο αναγράφεται ο ΙΒΑΝ και οι δικαιούχοι. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι προτιμότερο να είναι των τραπεζών Αττικής ή Εθνικής, ώστε οι συνάδελφοι να μην επιβαρύνονται με έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών. Η τράπεζα Αττικής, λόγω της σχέσης που έχει με το ΤΜΕΔΕ,  έχει ήδη διαμορφώσει και θα μας ενημερώσει προσεχώς για το πακέτο προσφορών που θα παρέχει σε όσους την επιλέξουν.
3. Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους κατάστασης, την οποία θα χορηγήσει ο εργασιακός τους φορέας (όπως αναφέρει η Υπουργική Aπόφαση) και στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ειδικότητα, η εργασιακή σχέση, η ημερομηνία πρόσληψης και οπωσδήποτε ότι είναι διορισμένοι και υπηρετούν στον κλάδο των ΤΕ Μηχανικών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και του Δ.Σ. του συλλόγου μας :
  • Κάθε νέο μέλος ή μέλος το οποίο δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 30 € για την Ομοσπονδία.
  • Μέλη των οποίων η συνδρομή εισπράττεται  μέσω της ΕΑΠ πριν από τις 30/9/2017 δεν οφείλουν να καταβάλλουν καμία εισφορά.
  • Μέλη των οποίων η συνδρομή εισπράττεται μέσω της ΕΑΠ μετά την 1/10/2017 θα καταβάλλουν για την Ομοσπονδία το ποσό που υπολείπεται των 30 €.
  • Μέλη τα οποία διορίστηκαν μετά τις 30/9/2016 θα καταβάλλουν το ποσό που αναλογεί στο χρόνο Υπηρεσίας τους.
Το ποσό των 30 € προς την Ομοσπονδία μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις με παρακράτηση του από το ΤΜΕΔΕ όταν θα αρχίσει η καταβολή του πόρου.

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνει την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 ώρες 12:00-15:00 στα γραφεία του Συλλόγου των υπαλλήλων της Π.Ε. Ηλείας.

Για οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο του Συλλόγου στο τηλέφωνο 6974725957.


                                                                 Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                       Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ για την απόδοση του πόρου 2,5‰Το ΤΜΕΔΕ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απόδοση του Πόρου στους ΤΕ Μηχανικούς, μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
Εν ενεργεία βρίσκεται έντοκος Τραπεζικός Λογαριασμός από το ΤΜΕΔΕ για τη συλλογή του Πόρου 2,5‰, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου, με δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς, μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Σημειώνεται, ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για την άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου για την απόδοσή του, η οποία θα γίνεται με βάση το σχετικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δικαιούχων.
Για περισσότερες πληροφορές: κα. Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου, τηλ: 210-3740156, κα. Καραμπίκα Γεωργία, τηλ: 210-3740547

Έγγραφο ΠΟΜΗΤΕΔΥ προς την Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019


Έγγραφο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ προς τον Υπουργό Εσωτερικών ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019


Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Ενημέρωση Υπηρεσιών για κράτηση υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. στα αναθεωρημένα τεύχη διακηρύξεων έργων             Πληροφορίες Θεόδωρος Τσίπας,
         Πύργος  17 Οκτωβρίου 2019      
              τηλ.: 2621363703, 6974725957
             Αριθ. Πρωτ.: 29  
          
         
ΠΡΟΣ:    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
               (για ενημέρωση των αρμόδιων 
                υπηρεσιών)

ΚΟΙΝ.:  Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Επειδή καθημερινά παρατηρείται το φαινόμενο να συντάσσονται διακηρύξεις έργων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι διατάξεις του Ν. 4612/2019 (Φ.Ε.Κ. 77/Τεύχος Α’/23-05-2019) όσο και της υπ’ αριθμόν 3290/14-06-2019 ανακοίνωσης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ώστε να πραγματοποιείται η αναπροσαρμογή του άρθρου 8.1 συμπεριλαμβάνοντας την νέα κράτηση 2,5 %ο υπέρ των Μηχανικών Τ.Ε. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων των συναρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται με την σύνταξη όρων διακηρύξεων έργων για την συμμόρφωση με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις.
Επιπλέον παρακαλούμε και για την σχετική ενημέρωση όλων των υπαλλήλων που εμπλέκονται με την εξόφληση πιστοποιήσεων έργων για την υλοποίηση της νέας κράτησης 2,5 %ο από όλες τις πιστοποιήσεις των έργων μετά την 23/05/2019.
Επιφυλασσόμαστε για κάθε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση αφενός σύνταξης όρων διακηρύξεων και δημοπρατήσεων έργων που δεν έχουν συμπεριλάβει την κράτηση 2,5 %ο υπέρ των Μηχανικών Τ.Ε. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και αφετέρου της μη υλοποίησης της κράτησης 2,5 %ο από όλες τις πιστοποιήσεις των έργων μετά την 23/05/2019.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠρόεδροςΘεόδωρος Τσίπας
    Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
         Η Γεν. Γραμματέας             Έλενα Περιστεροπούλου
               Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.      Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Μανωλοπούλου 47, ΤΚ 271 31 Πύργος Ηλείας
2.      Δήμαρχο Πύργου
Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πλατεία Σάκη Καράγιωργα ΤΚ 27131 Πύργος Ηλείας 
3.      Δήμαρχο Ήλιδας 
Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο, Φιλικής Εταιρείας 6,  ΤΚ 27200 Αμαλιάδα
4.      Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλήνης 
Πολυτεχνείου 2 - Τ.Κ. 27 053 Λεχαινά
5.      Δήμαρχο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων 
Αγίου Γεωργίου 22, 270 55 Κρέστενα Ηλείας
6.      Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας  
Πραξιτέλους Κονδύλη, 270 65 Αρχαία Ολυμπία Ηλείας
7.      Δήμαρχο Πηνειού   
Κτίριο Σισίνη, Σισίνη & Χαλκιοπούλου, Τ.Κ. 27300 Γαστούνη 
8.      Δήμαρχο Ζαχάρως  
Πολυχρονοπούλου 8 , ΤΚ 27054, Ζαχάρω Ηλείας
9.      Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας
Συντριάδα ΤΚ 27131 Πύργος  (για ενημέρωση των Τεχνικών Υπηρεσιών)
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.


Στο  10ο Συνέδριο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν :

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
164
ΨΗΦΙΣΑΝ
159
ΕΓΚΥΡΑ
159
ΑΚΥΡΑ
0
ΛΕΥΚΑ
0

Έλαβαν οι συνδυασμοί:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΕΔΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
98
7
2
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
33
2
1
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
20
2
0
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
8
0
0


Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι κάτωθι:

Α.Α.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5
ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
6
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8
ΤΣΙΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
9
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
10
ΛΑΓΟΥ ΜΑΤΙΝΑ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
11
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

 Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι κάτωθι:

Α.Α.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
3
ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ


Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδοση του πόρου


                                                                                                  Πύργος
    19 Σεπτεμβρίου 2019      


        Αριθ. Πρωτ.: 28 
        

 ΠΡΟΣ:
Μέλη συλλόγουΠ.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.


 ΚΟΙΝ.:


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 18-9-2019 και αποφάσισε ομόφωνα να μην ξεκινήσει ακόμη την διαδικασία συλλογής δικαιολογητικών για την δημιουργία Μητρώου Δικαιούχων του πόρου, όπως είχε ζητήσει με το υπ’ αριθ. 2939/6-9-2019 έγγραφό της η Ομοσπονδία.
Με βάση το δεδομένο ότι,
1. η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει την διαχειριστική επιτροπή του πόρου δεν έχει εκδοθεί,
2. ότι ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός  στις υπηρεσίες ο σχετικός αριθμός λογαριασμού του ΤΜΕΔΕ στον οποίο θα γίνεται η παρακατάθεση των κρατήσεων για το πόρο, 
3. δεν είναι γνωστά ακόμη τα πακέτα παροχών της τράπεζας Αττικής και ποιο το πιθανό κόστος 
διατραπεζικής συναλλαγής με άλλες τράπεζες,

οδηγηθήκαμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι είναι πρόωρη η συλλογή των συμπληρωματικών απογραφικών δηλώσεων και των σχετικών δικαιολογητικών που θα τις συνοδεύουν..

Επιπλέον αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη συνάντηση των μελών του Δ.Σ. με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, θεωρούμε ότι μια πιθανή καθυστέρηση στις διαδικασίες απόδοσης του πόρου θα καταστήσει ανενεργές τις βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης υποχρεώνοντάς σας να προσκομίσετε καινούργιες (δεν ισχύουν πέραν του τριμήνου).

Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. του Συλλόγου μας παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώσει άμεσα για οτιδήποτε νεότερο. Όπως άλλωστε γνωρίζετε ο σύλλογός μας είναι ενεργός, έχει ενημερωμένο μητρώο μελών και όλα τα μέλη του είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
                                                                
                                                                   Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου

           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
                                        


                                     Πύργος    18 Ιουλίου 2019     

                              Αριθ. Πρωτ.: 23

          ΠΡΟΣ:
1.     Διονυσία Σωτηροπούλου  Δ. Α. Ο.Κ.   Π.Ε. Ηλείας
2.    Στεφανία Καλάκου             Δήμος  Πύργου
3.    Ανδρέας Ασημακόπουλος    Δ. Τ. Ε.  Π.Ε. Ηλείας
4.    Περικλής Χριστοδουλόπουλος     Δήμος Πηνειού 
5.    Ροπόκη  Έλενα                   Δήμος  Πύργου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Καλείστε την Παρασκευή 26-7-2019 και ώρα 13:00 στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, στα γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων της Π.Ε. Ηλείας στο Διοικητήριο, στον Πύργο με θέματα:
1.  Ενημέρωση – εξελίξεις Πόρος ΤΕ Μηχανικών, καθορισμός και ρύθμιση διαδικασίας και δικαιούχων
2.     Σύγκληση και οργάνωση Συνεδρίου Ομοσπονδίας
3.  Αιτήματα εγγραφής - διαγραφής μελών

Την συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να παρακολουθήσει και να θέσει ζητήματα, οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου το επιθυμεί.                                                                       Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.