Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πύργου (θέσεις ευθύνης)


                                                                                                               Πύργος        18  Οκτωβρίου 2018      
                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.:  14
                                                                                                   
                                                                                                          ΠΡΟΣ :  Γραφείο Δημάρχου Πύργου
                                                                                                                       email: dimarxospyrgou@gmail.com 
         


                                                                                                              ΚΟΙΝ : 1.   Γραφείο Γενικού Γραμματέα
                                                                                                                         gsdpyrgou@outlook.com
                                                                                                                           2.   Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                                                                                                                         email: apapanik@1489.syzefxis.gov.gr
                                                                                                                           3.   ΠΟΜΗΤΕΔΥΟ Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της επεξεργασίας και διαμόρφωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύργου και με το παρόν έγγραφο σας καταθέτουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας σχετικά με την επιλογή των κατηγοριών των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης.
Επισημάνουμε τα κάτωθι:
·   Στο Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται σαφέστατα ότι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος.
·       Ο Ν.4369/2016 προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:
Α) Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης (άρθρο 2)
Β) Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος (άρθρο 29).
·      Με το Ν. 4369/2016 η διαδικασία για τις κρίσεις των προϊσταμένων βασίζεται στην ποσοτική – ποιοτική μέτρηση των τυπικών προσόντων των στελεχών των Υπηρεσιών, που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό να αξιοποιηθούν στο σύνολο οι πλέον άξιοι και ικανοί και ειδικότερα προβλέπεται η:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης
β)  Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης
γ)   Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης,
έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί υπάλληλοι.
·     Η υπ’ αριθ. πρωτ.: 26109/5-6-2018 (ΑΔΑ:Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιος με Θέμα: Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που έσπευσε να εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών (όντας αναρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4178/2013 καθώς η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) έχει ανακληθεί από την υπ’ αριθμ. 40645/3-8-2018 εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου με το ίδιο θέμα και η μόνη που ισχύει (όπως σ’ αυτήν αναφέρεται) είναι η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795 /18-6-2018, ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
·   Σύμφωνα με την εγκύκλιο του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Αριθ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018) διευκρινίζεται σαφέστατα ότι: «Κατά τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη κατ’ αρχήν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ., με επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η διοίκηση να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη και ότι «η αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97, παρ. δ’ του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου»
Είναι σημαντικό για ακόμη μια φορά να τονίσουμε ότι η Διοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει στους υπαλλήλους της τη δυνατότητα εξέλιξης και το κίνητρο να επιμορφωθούν, να αναβαθμιστούν ως επιστήμονες με την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων κλπ, ώστε με τις πρόσθετες γνώσεις και το ενδιαφέρον τους να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Η αξιολόγηση για την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια όπως, εκπαιδευτικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία, εμπειρία στην άσκηση θέσης ευθύνης κ.α., οπότε αν τυχόν αποκλειστούν εξ΄ αρχής εργαζόμενοι ενός κλάδου που ενδέχεται να έχουν πολύ υψηλότερα προσόντα, όπως μεταπτυχιακούς τίτλους, τίτλους επιμόρφωσης, γλωσσομάθεια κλπ. μπορεί θα θεωρηθεί ότι λειτουργείτε επιλεκτικά. Εξάλλου είναι γνωστές σε όλους μας οι προσπάθειες συγκεκριμένων κύκλων, οι οποίοι προς εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων καταβάλουν άοκνες προσπάθειες αποκλεισμού των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Μηχανικών από το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής στις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση μια τυχόν παράθεση του όρου «εν ελλείψει» παραπέμπει στις συνθήκες της Δημόσιας Διοίκησης της δεκαετίας του 70 και περιλαμβάνει μέσα της την παραδοχή ότι ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, είναι σε κάθε περίπτωση καλύτερος από ένα υπάλληλο της κατηγορίας ΤΕ, χωρίς να δίδεται η δυνατότητα στους συναδέλφους Μηχανικούς και των δύο κατηγοριών να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα ποσοτικά – ποιοτικά κριτήρια του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, τους οποίους συνοπτικά σας παρουσιάσαμε, θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σας πρέπει να είναι συμβατή  μόνο με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2142/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως προς τη σχετική τεκμηρίωση των θέσεων ευθύνης και έτσι θα διασφαλιστεί ότι στις θέσεις προϊσταμένων θα προβλέπονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, ώστε να έχουν και οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και τελικώς μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται να καταλαμβάνουν τις θέσεις οι πλέον ικανοί, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία  για την επίτευξη της βέλτιστης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών και ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας  προκειμένου να σας παραθέσουμε τις θέσεις για το σημαντικό θέμα της τροποποίησης του Οργανισμού του Δήμου Πύργου.

                                                                    Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                        Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.  Πύργος   11 Οκτωβρίου 2018      

Αριθ. Πρωτ.: 13

          ΠΡΟΣ:
  1. Κωνσταντίνος Τσάτσος    
  2.  Στεφανία Καλάκου                        
  3. Ανδρέας Ασημακόπουλος    
  4. Περικλής Χριστοδουλόπουλος    
  5.  Γιαννέλου Ιωάννα                      


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Καλείστε την Τετάρτη 17-10-2018 και ώρα 12:30 στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, στα γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων της Π.Ε. Ηλείας στο Διοικητήριο, στον Πύργο με θέματα:
1.      Ενημέρωση
2.      Εξελίξεις σχετικά με πόρο 2,5 της χιλίοις για τους Μηχανικούς ΤΕ,
3.      Οργανισμοί Εσωτερικής λειτουργίας
4.      Οικονομικά θέματα
Την συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να παρακολουθήσει και να θέσει ζητήματα, οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου το επιθυμεί.


                                                                   Για το Δ.Σ.
                      Ο Πρόεδρος                                                                Η Γεν. Γραμματέας     

                   Θεόδωρος Τσίπας                                                     Έλενα Περιστεροπούλου
           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.