Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις», απόσυρση άρθρου 46- προς Υφυπουργό Παιδείας
Πύργος         16 Ιουνίου  2017      

Αριθ. Πρωτ.: 9           
ΠΡΟΣ:
κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη
Υφυπουργό Παιδείας

ΘΕΜΑ:
Νομοσχέδιο  «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 46 : Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων


Κύριε υφυπουργέ

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας αλλά και την απογοήτευση μας για τις ρυθμίσεις που επέρχονται με το άρθρο 46 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις». Το συγκεκριμένο άρθρο αντί να λύνει τα πραγματικά προβλήματα των ΤΕ Μηχανικών, περιπλέκει την κατάσταση, λειτουργώντας απόλυτα συντεχνιακά και ρουσφετολογικά.
Ζητούμε την άμεση απόσυρση του άρθρου 46 για τους παρακάτω λόγους :
Παράγραφος 1 και 2
Απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος.
Πρόκειται για ελληνική πρωτοτυπία. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι ένας τίτλος σπουδών που αποδίδεται σε κάτοχο πτυχίου μετά την παρακολούθηση ανάλογου κύκλου μαθημάτων. Αποτελεί εξειδίκευση σε κάποια επιστημονική περιοχή ή σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο και στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας. Η χρονική του διάρκεια μπορεί να διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο ή από Ίδρυμα σε Ίδρυμα και είναι συνήθως 1 ή 2 χρόνια.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος προάγει ένα δίπλωμα - πτυχίο σε μεταπτυχιακό τίτλο εκ των υστέρων. Πώς μπορεί αυτό να γίνει αποδεκτό από του απόφοιτους ΑΕΙ (Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ) που ολοκλήρωσαν ένα αυτόνομο Μεταπτυχιακό, σε κάποιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και ξόδεψαν ένα ή δυο χρόνια, μελετώντας ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, όταν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται έτσι απλά τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στην ειδικότητα του Τμήματος (!!!) και μάλιστα αναδρομικά;
Τα κριτήρια της παρ. 1 για την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης είναι σκοπίμως αόριστα και υποκειμενικά (θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες, η εμβάθυνση και η εμπέδωση…..) και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι έχουν αναδρομική ισχύ αφού τώρα καθορίζονται. Επίσης, δεν προβλέπεται τι θα συμβεί αν στο μέλλον διαπιστωθεί ότι αυτά τα κριτήρια πάψουν να ισχύουν για κάποιες σχολές.

Παράγραφος 4 και 5
Η σύσταση της επιστημονικής επιτροπής της παρ. 4 για το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, των πτυχιούχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., είναι απαράδεκτη. Οι φορείς εκπροσώπησης των πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι παρακάμπτονται ενώ μετέχει στην επιτροπή ο πρόεδρος του ΤΕΕ που γνωρίζουμε ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας κάθε  προσπάθειας έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Δεν αποσαφηνίζεται ποιος θα ορίζει τα υπόλοιπα μέλη και με ποια κριτήρια, και δεν είναι κατανοητό γιατί ο εκπρόσωπος των αποφοίτων ΤΕΙ πρέπει να είναι μέλος του ΤΕΕ, πριν ακόμη την δημιουργία του αντίστοιχου μητρώου.
Η σύσταση μιας ακόμη επιτροπής για την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι απαραίτητη, πολιτική βούληση απαιτείται.

Παράγραφος 6
Ο διαχωρισμός των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του Ν. 2916/01 (Α΄ 114) είναι αυθαίρετος, απαράδεκτος και δεν βασίζεται σε καμία διάταξη Νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6β του Ν. 2916/2001 «Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.» ο νομοθέτης ορίζει ρητά ότι τα πτυχία των Τ.Ε.Ι δε διαχωρίζονται και τα επαγγελματικά δικαιώματα θα είναι ίδια για όλους τους πτυχιούχους πριν και μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2916/2001.
Η συγκεκριμένης διατύπωσης μας προσβάλει. Απαιτούμε την εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6β του Ν. 2916/2001.  

Προτείνουμε :
1.      Ο βασικός τίτλος σπουδών να δίδεται μετά από 4ετη φοίτηση, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα (τίτλος του Bachelor) και τα Πολυτεχνεία με την ολοκλήρωση του 5ου έτους και με συγκεκριμένες προδιαγραφές να απονείμουν τον τίτλο του Μεταπτυχιακού διπλώματος.
2.      Άμεση έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών μηχανικού των τμημάτων ΤΕΙ. Η τριακονταετής καθυστέρηση έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων αποτελεί καταπάτηση κάθε έννοιας δικαίου, κοροϊδία, και επαγγελματικό αποκλεισμό, ανθρώπων που προσφέρουν πολλά στην κοινωνία. Ίδια δικαιώματα, ίση μεταχείριση με εγγραφή σε ενιαίο επιμελητήριο (Τ.Ε.Ε) και διαχωρισμός των δικαιωμάτων ανάλογα με τα προσόντα του βασικού τίτλου σπουδών, τις επιπλέον σπουδές, την απόκτηση εμπειρίας χωρίς αποκλεισμούς για κανένα.
3.      Κανένας διαχωρισμός των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του Ν. 2916/01 (Α΄ 114).

                                                                       Για το Δ.Σ.
                           Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας     


                    Θεόδωρος Τσίπας                                              Έλενα Περιστεροπούλου
           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου